Obnovenie / predĺženie pobytového povolenia

Was erhalten Sie

Der Preis Dienstleistungen

1200 € / osoba

Der Preis der Dienstleistung kann je nach den Bedürfnissen des Kunden und den durchgeführten Aktionen variieren. Um einen genauen Preis zu ermitteln, ist eine grundlegende Analyse Ihrer Bedürfnisse erforderlich.

Online bilden

Obnovenie / predĺženie povolenia na pobyt

Končí Vám platnosť povolenia na pobyt? Je správny čas ho predĺžiť.

Obnovenie povolenia na pobyt je proces, ktorým si cudzinec zabezpečí na ďalšie obdobie predĺženie lehoty platnosti povolenia na pobyt. Povolenie na pobyt je cudzinec povinný obnoviť ešte pred skončením jeho platnosti*, tak aby sa mohol žiadateľ na území Slovenskej republiky zdržiavať legálne.

*V nadväznosti na ustanovenie zákona č. 404/2011 Z.z. Zákona o pobyte cudzincov podľa §131i odsek 1 platí následovné: Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), alebo ktorého platnosť by sa skončila do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

Podmienky a postup pre obnovu povolenia na pobyt sa môžu líšiť v závislosti od účelu pobytu cudzinca. Vo všeobecnosti je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty:

Cudzinec musí predložiť žiadosť o obnovu povolenia na pobyt na príslušnom úrade pre cudzineckú políciu na Slovensku. Táto žiadosť by mala byť podaná pred uplynutím platnosti existujúceho povolenia na pobyt.*

Cudzinec je zároveň povinný predložiť platný cestovný doklad a povolenie na pobyt, ktorý je potrebný na identifikáciu a preukázanie jeho totožnosti.

Cudzinec je zároveň povinný  predložiť dokumenty, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok pre obnovenie povolenia na pobyt. Tieto dokumenty môžu zahŕňať potvrdenie o zamestnaní alebo podnikateľskej činnosti, doklady o vzdelaní alebo zdravotnom poistení, a ďalšie prípadne potrebné dokumenty závislé od toho ktorého účelu pobytu.

Pri obnove povolenia na pobyt sa často vyžaduje zaplatenie administratívneho poplatku. Konkrétný poplatok k obnoveniu povolenia na pobyt Vám radi poskytneme pri našej konzultácií. Správny poplatok je vždy iný, podľa druhu a účelu pobytu.

Po predložení všetkých potrebných dokumentov a zaplatení poplatku bude žiadosť o obnovu povolenia na pobyt posúdená príslušným úradom pre cudzineckú políciu. V prípade schválenia bude cudzinec oprávnený zostať na Slovensku a dostane nové povolenie na pobyt s novou lehotou platnosti. Spravidla býva lehota dlhšia ako pri prvom pobyte. 

Je dôležité, aby cudzinec začal s procesom obnovy povolenia na pobyt dostatočne skoro pred jeho vypršaním, aby sa predišlo nelegálnemu pobytu a potenciálnym problémom s imigračnými orgánmi.

Benötigte Dokumente

Um einen Antrag stellen zu können, sind erforderlich:

Wie können wir Ihnen helfen?

Beschleunigung des Prozesses

Den Kunden anweisen, wo er welche Dokumente anfordert, wie er ihm die erforderliche Klausel ordnungsgemäß zur Verfügung stellt oder wie er das Dokument ordnungsgemäß amtlich übersetzt.

Entwicklung der Dokumentation

Wir erstellen für Sie eine vollständige Akte, die Sie nur noch bei der Ausländerbehörde einreichen müssen.

Zabezpečenie dokumentácie z úradov

Získame všetky potrebné dokumenty, ktoré ste povinný predložiť k predĺženiu resp. obnoveniu povolenia na pobyt z príslušných úradov.

Persönliche Hilfe

Nach Antragstellung übernehmen wir die gesamte Abwicklung und bei Bedarf begleitet Sie unser persönlicher Assistent beim Besuch der ausländischen Polizei.

Warum die Dienste von Experten wählen?

Das häufigste Problem, mit dem Ausländer bei der Antragstellung konfrontiert sind, sind unvollständige Unterlagen, fehlerhafte, falsch überprüfte oder offiziell falsch ins Slowakische übersetzte Dokumente. Ein weiteres Problem kann die Kommunikation mit den Behörden sein, wo es oft eine Kommunikationsbarriere gibt. Wir begleiten Sie während des gesamten Prozesses und kommunizieren mit den Behörden.

Teilen per
Link kopieren