Obnovenie / predĺženie pobytového povolenia

Qué obtienes

El precio servicios

1200 € / osoba

El precio del servicio puede variar en función de las necesidades del cliente y de las actuaciones realizadas. Para un precio preciso, es necesario hacer un análisis básico de sus necesidades.

En línea forma

Obnovenie / predĺženie povolenia na pobyt

Končí Vám platnosť povolenia na pobyt? Je správny čas ho predĺžiť.

Obnovenie povolenia na pobyt je proces, ktorým si cudzinec zabezpečí na ďalšie obdobie predĺženie lehoty platnosti povolenia na pobyt. Povolenie na pobyt je cudzinec povinný obnoviť ešte pred skončením jeho platnosti*, tak aby sa mohol žiadateľ na území Slovenskej republiky zdržiavať legálne.

*V nadväznosti na ustanovenie zákona č. 404/2011 Z.z. Zákona o pobyte cudzincov podľa §131i odsek 1 platí následovné: Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), alebo ktorého platnosť by sa skončila do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

Podmienky a postup pre obnovu povolenia na pobyt sa môžu líšiť v závislosti od účelu pobytu cudzinca. Vo všeobecnosti je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty:

Cudzinec musí predložiť žiadosť o obnovu povolenia na pobyt na príslušnom úrade pre cudzineckú políciu na Slovensku. Táto žiadosť by mala byť podaná pred uplynutím platnosti existujúceho povolenia na pobyt.*

Cudzinec je zároveň povinný predložiť platný cestovný doklad a povolenie na pobyt, ktorý je potrebný na identifikáciu a preukázanie jeho totožnosti.

Cudzinec je zároveň povinný  predložiť dokumenty, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok pre obnovenie povolenia na pobyt. Tieto dokumenty môžu zahŕňať potvrdenie o zamestnaní alebo podnikateľskej činnosti, doklady o vzdelaní alebo zdravotnom poistení, a ďalšie prípadne potrebné dokumenty závislé od toho ktorého účelu pobytu.

Pri obnove povolenia na pobyt sa často vyžaduje zaplatenie administratívneho poplatku. Konkrétný poplatok k obnoveniu povolenia na pobyt Vám radi poskytneme pri našej konzultácií. Správny poplatok je vždy iný, podľa druhu a účelu pobytu.

Po predložení všetkých potrebných dokumentov a zaplatení poplatku bude žiadosť o obnovu povolenia na pobyt posúdená príslušným úradom pre cudzineckú políciu. V prípade schválenia bude cudzinec oprávnený zostať na Slovensku a dostane nové povolenie na pobyt s novou lehotou platnosti. Spravidla býva lehota dlhšia ako pri prvom pobyte. 

Je dôležité, aby cudzinec začal s procesom obnovy povolenia na pobyt dostatočne skoro pred jeho vypršaním, aby sa predišlo nelegálnemu pobytu a potenciálnym problémom s imigračnými orgánmi.

Documentos necesarios

Para presentar una solicitud es necesario:

como podemos ayudarte?

Acelerando el proceso

Dirigir al cliente dónde solicitar qué documentos, cómo proporcionarles adecuadamente la cláusula necesaria o cómo traducir correctamente el documento de forma oficial.

Desarrollo de documentación

Prepararemos un archivo completo para usted, que solo debe enviar al departamento de policía extranjero.

Zabezpečenie dokumentácie z úradov

Získame všetky potrebné dokumenty, ktoré ste povinný predložiť k predĺženiu resp. obnoveniu povolenia na pobyt z príslušných úradov.

Asistente personal

Después de enviar la solicitud, nos haremos cargo de todo el proceso y, si es necesario, nuestro asistente personal lo guiará durante la visita de la policía extranjera.

¿Por qué elegir los servicios de expertos?

El problema más común al que se enfrentan los extranjeros al presentar una solicitud es la documentación incompleta, defectuosa, incorrectamente verificada o mal traducida oficialmente al idioma eslovaco. Otro problema puede ser la comunicación con las autoridades, donde suele haber una barrera de comunicación. Te acompañaremos durante todo el proceso y nos comunicaremos con las autoridades.

Compartir vía
Copiar enlace