Obnovenie / predĺženie pobytového povolenia

Quoi obtenez-vous

Le prix prestations de service

1200 € / osoba

Le prix de la prestation peut varier en fonction des besoins du client et des actions réalisées. Pour un prix précis, il est nécessaire de faire une analyse de base de vos besoins.

En ligne former

Obnovenie / predĺženie povolenia na pobyt

Končí Vám platnosť povolenia na pobyt? Je správny čas ho predĺžiť.

Obnovenie povolenia na pobyt je proces, ktorým si cudzinec zabezpečí na ďalšie obdobie predĺženie lehoty platnosti povolenia na pobyt. Povolenie na pobyt je cudzinec povinný obnoviť ešte pred skončením jeho platnosti*, tak aby sa mohol žiadateľ na území Slovenskej republiky zdržiavať legálne.

*V nadväznosti na ustanovenie zákona č. 404/2011 Z.z. Zákona o pobyte cudzincov podľa §131i odsek 1 platí následovné: Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), alebo ktorého platnosť by sa skončila do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

Podmienky a postup pre obnovu povolenia na pobyt sa môžu líšiť v závislosti od účelu pobytu cudzinca. Vo všeobecnosti je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty:

Cudzinec musí predložiť žiadosť o obnovu povolenia na pobyt na príslušnom úrade pre cudzineckú políciu na Slovensku. Táto žiadosť by mala byť podaná pred uplynutím platnosti existujúceho povolenia na pobyt.*

Cudzinec je zároveň povinný predložiť platný cestovný doklad a povolenie na pobyt, ktorý je potrebný na identifikáciu a preukázanie jeho totožnosti.

Cudzinec je zároveň povinný  predložiť dokumenty, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok pre obnovenie povolenia na pobyt. Tieto dokumenty môžu zahŕňať potvrdenie o zamestnaní alebo podnikateľskej činnosti, doklady o vzdelaní alebo zdravotnom poistení, a ďalšie prípadne potrebné dokumenty závislé od toho ktorého účelu pobytu.

Pri obnove povolenia na pobyt sa často vyžaduje zaplatenie administratívneho poplatku. Konkrétný poplatok k obnoveniu povolenia na pobyt Vám radi poskytneme pri našej konzultácií. Správny poplatok je vždy iný, podľa druhu a účelu pobytu.

Po predložení všetkých potrebných dokumentov a zaplatení poplatku bude žiadosť o obnovu povolenia na pobyt posúdená príslušným úradom pre cudzineckú políciu. V prípade schválenia bude cudzinec oprávnený zostať na Slovensku a dostane nové povolenie na pobyt s novou lehotou platnosti. Spravidla býva lehota dlhšia ako pri prvom pobyte. 

Je dôležité, aby cudzinec začal s procesom obnovy povolenia na pobyt dostatočne skoro pred jeho vypršaním, aby sa predišlo nelegálnemu pobytu a potenciálnym problémom s imigračnými orgánmi.

Documents nécessaires

Pour déposer une candidature, il faut :

Comment pouvons-nous vous aider?

Accélérer le processus

Indiquer au client où demander quels documents, comment leur fournir correctement la clause nécessaire ou comment traduire correctement le document officiellement.

Élaboration de documents

Nous vous préparerons un dossier complet que vous n'aurez qu'à remettre à la police des étrangers.

Zabezpečenie dokumentácie z úradov

Získame všetky potrebné dokumenty, ktoré ste povinný predložiť k predĺženiu resp. obnoveniu povolenia na pobyt z príslušných úradov.

Assistance personnelle

Après avoir soumis la demande, nous prendrons en charge l'ensemble du processus et, si nécessaire, notre assistant personnel vous guidera lors de la visite de la police étrangère.

Pourquoi choisir les services d'experts ?

Le problème le plus courant auquel sont confrontés les étrangers lors de la soumission d'une demande est une documentation incomplète, défectueuse, mal vérifiée ou officiellement mal traduite en slovaque. Un autre problème peut être la communication avec les autorités, où il y a souvent un obstacle à la communication. Nous vous accompagnerons tout au long du processus et communiquerons avec les autorités.

Partager via
Copier le lien
Alimenté par Snap social