Prechodný pobyt – podnikanie (s.r.o.)

Čo získate?

Cena služby

individuálne

Cena služby sa môže líšiť v závislosti od potreby klienta a vykonaných úkonov. Pre presnú cenu je potrebné spraviť základnú analýzu Vašej potreby.

Online formulár

Prechodný pobyt - Podnikanie (spoločnosť)

Povolenie na pobyt pre podnikanie formou obchodnej spoločnosti s.r.o.

V dnešnej dobe globalizácie a rastúcej ekonomiky je čoraz viac ľudí zaujímavých o podnikanie v zahraničí. Slovenská republika je jednou z krajín, ktorá ponúka príležitosti pre podnikateľov zo zahraničia. Aby mohli cudzinci na Slovensku legálne podnikať, musia získať povolenie na pobyt za účelom podnikania. V tomto článku si povieme viac o tom, aké sú podmienky pre udelenie tohto povolenia a ako prebieha proces jeho žiadosti.

Kto má nárok na povolenie na pobyt za účelom podnikania?

Povolenie na pobyt za účelom podnikania môže byť udelené cudzincom, ktorí plánujú vykonávať samostatne zárobkovú činnosť alebo iný druh obchodnej činnosti na Slovensku.

Proces žiadosti o povolenie na pobyt za účelom podnikania

Proces žiadosti o povolenie na pobyt za účelom podnikania pozostáva z niekoľkých krokov:

  • Cudzinec musí najprv urobiť obchodný plán, ktorý bude predkladať pri žiadosti o povolenie na pobyt za účelom podnikania. Obchodný plán by mal obsahovať informácie o podnikateľskej činnosti, plánovaných investíciách a zamestnancoch.
  • Následne je potrebné podať žiadosť o povolenie na pobyt za účelom podnikania na príslušnom cudzineckom úrade alebo slovenskom konzulárnom zastupiteľstve v krajine pôvodu.
  • Žiadosť musí obsahovať kompletnú dokumentáciu vrátane obchodného plánu, dokladov o finančných prostriedkoch a iných požadovaných dokumentov (napr. výpis z trestného registra, doklad o vzdelaní atď.).
  • Ak je žiadosť schválená, cudzinec obdrží povolenie na pobyt za účelom podnikania s platnosťou do dvoch rokov (s možnosťou predĺženia).


Podmienky udelenia povolenia

Povolenie na pobyt za účelom podnikania môže byť udelené iba v prípade, že:

  • je preukázateľná serióznosť a realizovateľnosť obchodného plánu
  • žiadateľ preukáže dostatočné finančné prostriedky na realizáciu podnikateľského zámeru
  • žiadateľ splní všetky ostatné požiadavky stanovené slovenským zákonom

Práva a povinnosti cudzinca s povolením na pobyt za účelom podnikania

Cudzinec s povolením na pobyt za účelom podnikania má právo vykonávať obchodnú činnosť na Slovensku v súlade so svojím obchodným plánom a platnými zákonmi. Zároveň má aj povinnosť dodržiavať všetky pravidlá a nariadenia týkajúce sa podnikania, zamestnávania a pobytu na Slovensku.

Zhrnutie

Povolenie na pobyt za účelom podnikania je nevyhnutné pre cudzincov, ktorí chcú na Slovensku rozbehnúť svoje podnikanie. Proces žiadosti môže byť zložitý a vyžaduje si dôkladnú prípravu, no pri správnom postupe a splnení všetkých požiadaviek je možné uspieť a začať nový život ako podnikateľ v Slovenskej republike.

Potrebné dokumenty

Pre podanie žiadosti je nevyhnutné:

Ako Vám môžeme pomôcť?

Urýchlenie procesu

Nasmerovanie klienta kde žiadať o ktoré dokumenty, ako ich riadne opatriť potrebnou doložkou či ako správne dokument úradne preložiť.

Vypracovanie dokumentácie

Pripravíme Vám kompletnú zložku ktorú stačí už len podať na oddelenie cudzineckej polície.

Založenie spoločnosti alebo živnosti

Vytvoríme Vašu spoločnosť ktorej konateľom a majiteľom sa stanete v deň udelenia prechodného pobytu. Bez potreby zloženia základného imania.

Osobná asistencia

Od podania žiadosti celý proces prevezmeme do vlastných rúk a v prípade potreby Vás náš osobný asistent prevedie počas návštevy cudzineckej polície.

Prečo si vybrať služby odborníkov?

Najčastejším problémom cudzincov pri podávaní žiadosti býva nekompletná dokumentácia, chybná, nesprávne overená či úradne zle preložená do slovenského jazyku. Ďalším problémom môže byť komunikácia s úradmi, kde častokrát prichádza ku komunikačnej bariére. My Vás počas celého procesu budeme sprevádzať a komunikovať s úradmi.

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz