Prechodný pobyt – zamestnanie

Čo získate?

Cena služby

1.440 € / osoba

+ DPH, správne poplatky a preklady

Cena služby sa môže líšiť v závislosti od potreby klienta a vykonaných úkonov. Pre presnú cenu je potrebné spraviť základnú analýzu Vašej potreby.

Online formulár

Prechodný pobyt - Zamestnanie

Povolenie na pobyt pre zamestnancov

Globalizácia a rastúca potreba kvalifikovaných pracovníkov prináša so sebou aj zvýšený počet cudzincov, ktorí sa rozhodujú pre prácu a život na Slovensku. Aby mohli títo ľudia legálne pracovať a žiť v krajine, je potrebné získať povolenie na pobyt za účelom zamestnania. V tomto článku sa pozrieme na proces získavania tohto povolenia, podmienky, ktoré treba splniť, ako aj dôležité informácie pre zamestnávateľov a cudzincov.

Kategórie cudzincov

Cudzinci môžu byť rozdelení do troch hlavných skupín podľa ich právnej pozície:

– občania Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)
– občania tretích krajín s právom voľného pohybu (napr. Švajčiarsko)
– občania tretích krajín bez práva voľného pohybu

Pre prvú skupinu nie je potrebné žiadne povolenie na pobyt za účelom zamestnania, druhá skupina má obmedzený prístup na trh práce a treťou skupinou sa budeme zaoberať v tomto článku.

Proces žiadosti o povolenie na pobyt za účelom zamestnania

Cudzinec mimo EÚ a EHP, ktorý chce pracovať na Slovensku, potrebuje povolenie na pobyt za účelom zamestnania. Toto povolenie vydáva Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva vnútra SR alebo príslušného cudzineckého úradu. Proces žiadosti pozostáva z niekoľkých krokov:

– Zamestnávateľ najprv musí oznámiť voľné pracovné miesto na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), kde musí byť uverejnené minimálne 15 dní pred podaním žiadosti.
– Cudzinec musí následne podať žiadosť o povolenie na pobyt za účelom zamestnania na slovenskom konzulárnom úrade v krajine svojho pobytu alebo priamo na príslušnom cudzineckom úrade na Slovensku (ak už má platný pobyt).
– Žiadosť musí obsahovať kompletnú dokumentáciu vrátane potvrdenia o možnosti zamestnania, dokladov o vzdelaní a praxi, potvrdenia o ubytovaní, trestného registra a lekárskeho prehliadky.
– Ak je žiadosť schválená, cudzinec obdrží povolenie na pobyt za účelom zamestnania s platnosťou do dvoch rokov (s možnosťou predĺženia).

Podmienky udelenia povolenia

Povolenie na pobyt za účelom zamestnania môže byť udelené iba v prípade, že:

– voľné pracovné miesto nie je obsadené alebo nemôže byť obsadené občanom Slovenska alebo EÚ/EHP
– cudzinec splnil všetky podmienky týkajúce sa vzdelania, praxe a iných požiadaviek na danú pozíciu
– zamestnávateľ poskytne primerané ubytovanie a mzdu aspoň vo výške minimálnej mzdy

Pracovné podmienky pre cudzincov

Cudzinec so získaným povolením na pobyt za účelom zamestnania má rovnaké práva a povinnosti ako občania Slovenskej republiky pokiaľ ide o pracovnoprávne vzťahy.

Zhrnutie

Získanie povolenia na pobyt za účelom zamestnania je kľúčové pre cudzincov, ktorí chcú pracovať a žiť na Slovensku. Proces žiadosti zahŕňa spoluprácu medzi zamestnávateľom, cudzincom a úradmi. Splnenie všetkých podmienok a dodržanie pravidiel umožní úspešné získanie povolenia a začatie práce v novej krajine.

Potrebné dokumenty

Pre podanie žiadosti je nevyhnutné:

Ako Vám môžeme pomôcť?

Urýchlenie procesu

Nasmerovanie klienta kde žiadať o ktoré dokumenty, ako ich riadne opatriť potrebnou doložkou či ako správne dokument úradne preložiť.

Vypracovanie dokumentácie

Pripravíme Vám kompletnú zložku ktorú stačí už len podať na oddelenie cudzineckej polície.

Komunikácia s úradom práce

Počas celého procesu budeme vo Vašom mene komunikovať so všetkými potrebnými úradmi, pripravíme pracovné pozície pre ISTP a prevedieme Vás trhom práce.

Osobná asistencia

Od podania žiadosti celý proces prevezmeme do vlastných rúk a v prípade potreby Vás náš osobný asistent prevedie počas návštevy cudzineckej polície.

Prečo si vybrať služby odborníkov?

Najčastejším problémom cudzincov pri podávaní žiadosti býva nekompletná dokumentácia, chybná, nesprávne overená či úradne zle preložená do slovenského jazyku. Ďalším problémom môže byť komunikácia s úradmi, kde častokrát prichádza ku komunikačnej bariére. My Vás počas celého procesu budeme sprevádzať a komunikovať s úradmi.

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz