Národné víza (D)

narodne viza

Národné vízum (typ D)

Národné vízum slúži na určený čas, v prevažnej väčšine v súvislosti s udelením pobytu

Národné vízum je forma povolenia na pobyt udeleného Slovenskou republikou, ktoré oprávňuje zdržiavať sa na území Slovenskej republiky. Národné vízum zároveň oprávňuje držiteľa zdržiavať sa na území iných členských štátov po dobu max. 90 dní v rámci ktoréhokoľvek šesťmesačného obdobia pri splnení podmienok stanovených Kódexom schengenských hraníc.

Žiadosť o udelenie národného víza podáva žiadateľ osobne na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vo svojej krajine alebo teritoriálne príslušnom zastupiteľskom úrade. 

Doklady potrebné k žiadosti

K žiadosti o udelenie národného víza žiadateľ predkladá (základné doklady):

  • žiadosť o udelenie národného víza na úradnom tlačive;
  • platný cestovný doklad (platnosť pasu musí byť minimálne 90 dní po odchode zo SR);
  • farebná fotografia s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúcu aktuálnu podobu žiadateľa;
  • doklad potvrdzujúci účel pobytu (napr. písomné oznámenie policajného útvaru o udelení prechodného alebo trvalého pobytu, rozhodnutie o prijatí na štúdium na jazykovej škole v požadovanom rozsahu, iný dokument potvrdzujúci, že vydanie národného víza je potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, alebo je to v záujme Slovenskej republiky);
  • doklad o zdravotnom poistení  najmenej po dobu platnosti národného víza

Kto môže požiadať o národné vízum?

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny môže byť udelené národné vízum, ak:

Ako dlho trvá prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum?

Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti o udelenie národného víza do 30 dní od jej prijatia.

Zastupiteľský úrad môže udeliť národné vízum len po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Udelenie národného víza

Národné vízum sa udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok. Národné vízum môže byť udelené

  • na 90 dní a  dva vstupy, ak ide o udelenie národného víza v súvislosti s prevzatím udeleného pobytu alebo podaním žiadosti o pobyt v Slovenskej republike,
  • na dĺžku jazykového vzdelávania na jazykovej škole, najviac do 31. júla príslušného školského roka,
  • na nevyhnutný čas, ak ide o udelenie národného víza rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana,
  • na nevyhnutný čas, ak ide udelenie národného víza na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, alebo v záujme Slovenskej republiky.

Čo získate?

Cena služby

od 120 € / osoba

+ DPH, správne poplatky

Cena služby sa môže líšiť v závislosti od potreby klienta a vykonaných úkonov. Pre presnú cenu je potrebné spraviť základnú analýzu Vašej potreby.

Online formulár

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz