Podnikanie – živnosť

Ne Anladın mı?

Fiyat Hizmetler

1.780€ / kişi

Hizmetin fiyatı, müşterinin ihtiyaçlarına ve gerçekleştirilen işlemlere bağlı olarak değişebilir. Doğru bir fiyat için ihtiyaçlarınızın temel bir analizi gereklidir.

Çevrimiçi form

kanun i̇şi̇ni̇n deği̇şti̇ri̇lmesi̇

Prechodný pobyt - Podnikanie (živnosť)

Povolenie na pobyt pre podnikanie formou samostatne zárobkovo-činnej osoby

Ponúkame Vám komplexné služby pre cudzincov pri získavaní prechodného pobytu na účel podnikania. Od vypracovania dokumentov, založenia spoločnosti či živnosti cez osobnú asistenciu na cudzineckej polícii až po prevzatie povolenia k pobytu.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny (ďalej len “žiadateľ”) osobne na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene (nie je možné právne zastúpenie na základe plnej moci, ani advokátom ani inou osobou, osobná účasť je nevyhnutná). My Vám vypracujeme metodický postup od prvého kontaktu až po získanie prechodného pobytu.

Na území SR si žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania môžu podať len cudzinci, ktorí su tu oprávnene v rámci bezvízového styku alebo sa na Slovensku zdržiavajú na základe víz typu D. Ak má cudzinec víza typu C, nemôže si na území SR podať žiadosť o udelenie pobytu. Ak si cudzinec nemôže podať žiadosť o udelenie pobytu na Slovensku, žiadosť si podá na zastupiteľskom úrade v krajine, ktoej je občanom alebo má v nej nahlásený pobyt.

Žiadosť sa podáva na úradnom tlačive. Pri podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad a všetky náležitosti k žiadosti o udelenie prechodného pobytu ustanovené zákonom, inak zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť o udelenie prechodného pobytu neprijme. Ak zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť o udelenie prechodného pobytu neprijme, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny poskytne písomnú informáciu o tom, ktoré doklady musí k žiadosti o udelenie prechodného pobytu doložiť, aby sa jeho žiadosť prijala. Jedine žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania zastupiteľský úrad alebo policajný útvar neprijme len vtedy, ak štátny príslušník tretej krajiny nepredloží platný cestovný doklad.

Gerekli belgeler

Başvurmak için aşağıdakiler gereklidir:

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Sürecin hızlandırılması

Nasmerovanie klienta kde žiadať o ktoré dokumenty, ako ich riadne opatriť potrebnou doložkou či ako správne dokument úradne preložiť.

Dokümantasyonun detaylandırılması

Sizin için sadece Yabancılar Polisine teslim etmeniz gereken eksiksiz bir dosya hazırlayacağız.

Bir şirket veya ticaret kurmak

Vytvoríme Vašu spoločnosť ktorej konateľom a majiteľom sa stanete v deň udelenia prechodného pobytu. Bez potreby zloženia základného imania.

Osobná asistencia

Od podania žiadosti celý proces prevezmeme do vlastných rúk a v prípade potreby Vás náš osobný asistent prevedie počas návštevy cudzineckej polície.

Neden uzmanların hizmetlerini seçmelisiniz?

Najčastejším problémom cudzincov pri podávaní žiadosti býva nekompletná dokumentácia, chybná, nesprávne overená či úradne zle preložená do slovenského jazyku. Ďalším problémom môže byť komunikácia s úradmi, kde častokrát prichádza ku komunikačnej bariére. My Vás počas celého procesu budeme sprevádzať a komunikovať s úradmi.

Üzerinden paylaş
Bağlantıyı kopyala
Tarafından desteklenmektedir Sosyal Snap