Vodičský preukaz cudzincov

Informácie pre cudzincov
Migračné a vízové poradenstvo

Máte otázky? Zavolajte nám.

+421 910 550 005

Máte otázky? Napíšte nám.

info@vizum.sk

Vodičský preukaz cudzincov - vydanie/výmena

Často sa nás pýtate, ako a kedy si môžete vymeniť vodičský preukaz alebo kedy môžete oň žiadať. V tomto článku si teda priblížime zákon o cestnej doprave a aké sú podmienky vydania tohto oprávnenia. 

Udelenie vodičského preukazu 

Ak ste ešte vodičský preukaz vo svojej krajine nemali vydaný, je potrebné aby ste mali najmenej 185 dní platného pobytu na území Slovenskej republiky. Následne Vám zo zákona bude umožnené pristúpiť ku skúške odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel danej skupiny o ktorú budete žiadať. 
Podrobný rozpis a popis všetkých skupín vodičského oprávnenia nájdete na tomto odkaze.

Podľa zákona o cestnej doprave § 77 ods. 1 písm. b), Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý k dátumu udelenia vodičského oprávnenia má na území Slovenskej republiky pobyt v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom požiada o udelenie vodičského oprávnenia; ak od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom žiadateľ požiada o udelenie vodičského oprávnenia, neuplynulo 185 dní, je na udelenie vodičského oprávnenia rozhodujúce, či sa táto podmienka splnila v predchádzajúcom kalendárnom roku; to neplatí, ak dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov.“ 

Na lekcie autoškoly sa môžte prihlásiť skôr než uplynie spomínaných 185 dní.
Ku skúške môžte pristúpiť avšak až v deň kedy bude splnená uvedená požiadavka zákona. 

Testy od roku 2012 poskytuje na skúške ministerstvo vnútra aj v anglickom jazyku, teda nepotrebujete tlmočníka. Avšak je potrebné aby aj autoškola bola vykonaná v anglickom jazyku. V takom prípade musíte osloviť autoškolu, ktorá ponúka lekcie autoškoly v angličtine. 

Výmena vodičského preukazu 

Postup je praktický rovnaký, s tým rozdielom, že pri výmene vodičského preukazu musíte predkladať aj výpis z karty vodiča z domovskej krajiny, ktorý musí byť úradne preložený a musíte vykonať skúšku z odbornej spôsobilosti. Svôj pôvodný vodičský preukaz budete musieť odovzdať na príslušnom útvare Ministerstva vnútra pri vydaní slovenského vodičského oprávnenia. Tento útvar následne Váš doklad zašle do domovskej krajiny. 

Dobrovoľná výmena vodičského preukazu v inej krajine EÚ

Ak si chcete dobrovoľne vymeniť vodičský preukaz, musíte mať pobyt v danej krajine a spĺňať podmienky na získanie vodičského preukazu (napr. ste dosiahli minimálny vek, váš zdravotný stav vám umožňuje šoférovať atď.).

Pred výmenou vodičského preukazu budú príslušné orgány kontaktovať zodpovedné orgány v krajine vášho predošlého pobytu, aby si overili, že váš vodičský preukaz nie je obmedzený, pozastavený alebo odobratý. Ak vymieňate starý model vodičského preukazu, bude vám vydaný nový štandardný formát (plastová karta vo veľkosti kreditnej karty s fotografiou, ktorá sa vydáva od roku 2013).

Povinná výmena vodičského preukazu v inej krajine EÚ

Vodičský preukaz musíte vymeniť:

  • v prípade jeho straty, odcudzenia alebo poškodenia
  • po dvoch rokoch obvyklého pobytu, ak máte vodičský preukaz s neobmedzenou platnosťou (len ak to vyžadujú vnútroštátne orgány krajiny, v ktorej žijete)
  • ak ste sa dopustili dopravného priestupku v krajine, v ktorej žijete
Skupiny vodičského oprávnenia
Vodičské oprávnenie sa člení podľa skupín motorových vozidiel. Na účely udeľovania vodičských oprávnení sa motorové vozidlá členia na skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T.
vodicsky preukaz

Vodičský preukaz cudzincov - vydanie/výmena

Často sa nás pýtate, ako a kedy si môžete vymeniť vodičský preukaz alebo kedy môžete oň žiadať. V tomto článku si teda priblížime zákon o cestnej doprave a aké sú podmienky vydania tohto oprávnenia. 

Udelenie vodičského preukazu 

Ak ste ešte vodičský preukaz vo svojej krajine nemali vydaný, je potrebné aby ste mali najmenej 185 dní platného pobytu na území Slovenskej republiky. Následne Vám zo zákona bude umožnené pristúpiť ku skúške odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel danej skupiny o ktorú budete žiadať. 
Podrobný rozpis a popis všetkých skupín vodičského oprávnenia nájdete na tomto odkaze.

Podľa zákona o cestnej doprave § 77 ods. 1 písm. b), Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý k dátumu udelenia vodičského oprávnenia má na území Slovenskej republiky pobyt v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom požiada o udelenie vodičského oprávnenia; ak od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom žiadateľ požiada o udelenie vodičského oprávnenia, neuplynulo 185 dní, je na udelenie vodičského oprávnenia rozhodujúce, či sa táto podmienka splnila v predchádzajúcom kalendárnom roku; to neplatí, ak dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov.“ 

Na lekcie autoškoly sa môžte prihlásiť skôr než uplynie spomínaných 185 dní.
Ku skúške môžte pristúpiť avšak až v deň kedy bude splnená uvedená požiadavka zákona. 

Testy od roku 2012 poskytuje na skúške ministerstvo vnútra aj v anglickom jazyku, teda nepotrebujete tlmočníka. Avšak je potrebné aby aj autoškola bola vykonaná v anglickom jazyku. V takom prípade musíte osloviť autoškolu, ktorá ponúka lekcie autoškoly v angličtine. 

Výmena vodičského preukazu 

Postup je praktický rovnaký, s tým rozdielom, že pri výmene vodičského preukazu musíte predkladať aj výpis z karty vodiča z domovskej krajiny, ktorý musí byť úradne preložený a musíte vykonať skúšku z odbornej spôsobilosti. Svôj pôvodný vodičský preukaz budete musieť odovzdať na príslušnom útvare Ministerstva vnútra pri vydaní slovenského vodičského oprávnenia. Tento útvar následne Váš doklad zašle do domovskej krajiny. 

Dobrovoľná výmena vodičského preukazu v inej krajine EÚ

Ak si chcete dobrovoľne vymeniť vodičský preukaz, musíte mať pobyt v danej krajine a spĺňať podmienky na získanie vodičského preukazu (napr. ste dosiahli minimálny vek, váš zdravotný stav vám umožňuje šoférovať atď.).

Pred výmenou vodičského preukazu budú príslušné orgány kontaktovať zodpovedné orgány v krajine vášho predošlého pobytu, aby si overili, že váš vodičský preukaz nie je obmedzený, pozastavený alebo odobratý. Ak vymieňate starý model vodičského preukazu, bude vám vydaný nový štandardný formát (plastová karta vo veľkosti kreditnej karty s fotografiou, ktorá sa vydáva od roku 2013).

Povinná výmena vodičského preukazu v inej krajine EÚ

Vodičský preukaz musíte vymeniť:

  • v prípade jeho straty, odcudzenia alebo poškodenia
  • po dvoch rokoch obvyklého pobytu, ak máte vodičský preukaz s neobmedzenou platnosťou (len ak to vyžadujú vnútroštátne orgány krajiny, v ktorej žijete)
  • ak ste sa dopustili dopravného priestupku v krajine, v ktorej žijete
Skupiny vodičského oprávnenia
Vodičské oprávnenie sa člení podľa skupín motorových vozidiel. Na účely udeľovania vodičských oprávnení sa motorové vozidlá členia na skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T.
Zdieľať cez
Skopírovať odkaz