Úradné preklady

Na stiahnutie

Nezaväzná objednávka

Úradné preklady cudzojazyčných dokumentov

Úradné preklady sú preklady dokumentu, ktoré sú vykonané osobou alebo inštitúciou, ktorá je oprávnená a poverená vykonávať takéto preklady v rámci daného štátu alebo právneho systému. Ich účelom je zabezpečiť, že preložený text zachováva presnosť a pravdivosť originálu a je prijateľný pre úradné účely.

Úradný preklad (často nazývané aj súdny preklad či preklady s pečiatkou) sú vyhotovené úradnými prekladateľmi zapísanými na zozname Ministerstva spravodlivosti SR. 

Úradné preklady sa využívajú najmä pri úradnej komunikácii na rôznych úradoch, v štátnej správe, zahraničí a tiež v bankách. Ak od Vás úrady vyžadujú úradne overené preklady zviazané trikolórou, obráťte sa na našu agentúru. Spolupracujeme s rozsiahlym tímom úradných prekladateľov, s pomocou ktorých Vám zabezpečíme čo možno najrýchlejší úradný preklad Vašich dokumentov.

Naša agentúra zabezpečuje úradný preklad do mnohých svetových a stredoeurópskych jazykov. V dnešnej dobe je už samozrejmosťou, že zabezpečujeme anglický preklad, nemecký preklad, ruský preklad, taliansky preklad, španielsky preklad, ale aj preklady do/z jazykov našich priamych susedov, ako sú maďarské preklady, české preklady, poľské preklady, ukrajinské preklady. Okrem týchto jazykov sa však tiež zameriavame aj na preklady zriedkavejších jazykov, ako napríklad turecký preklad, fínsky preklad, portugálsky preklad, srbský preklad, nórsky preklad alebo slovinský preklad.

Naša prekladateľská agentúra je v prípade vašej požiadavky pripravená zabezpečiť Vám úradné i neúradné preklady aj expresne rýchlo, a to už v priebehu 24 hodín. V tomto prípade však bude cena o niečo vyššia, vždy je to však o individuálnej dohode s klientom.

Agentúra Kvalitný preklad ktorej cieľom je zabezpečiť našim klientom kvalitne vyhotovené preklady za priaznivé ceny. Na trhu je mnoho agentúr ponúkajúcich síce kvalitné služby, no s cenami, ktoré sú pre priemerného zadávateľa prekladov až príliš vysoké. Preto sme sa rozhodli prispôsobiť sa našim klientom a ponúknuť im nielen kvalitu, ale aj ceny, ktoré dokážu finančne zvládnuť. 

Spolupracujeme s viac ako 300 úradnými a neúradnými prekladateľmi z celého sveta, ktorí patria medzi svetové špičky vo svojich odboroch a spoločne sa postaráme o vytvorenie jazykového mostu na ceste k Vášmu úspechu.

Proces získania úradného prekladu:

  • Predloženie originálu: Osoba alebo firma, ktorá potrebuje úradný preklad, predloží originálny dokument prekladateľovi alebo prekladateľskej agentúre.

  • Výber prekladateľa: Zákazník vyberie prekladateľa alebo agentúru na základe ich odborných schopností, skúseností a povolení na vykonávanie úradných prekladov.

  • Vykonanie prekladu: Prekladateľ vykoná preklad a potvrdí jeho pravosť a vernosť originálu.

  • Certifikácia a overenie: Po dokončení prekladu prekladateľ poskytne certifikát, ktorý potvrdzuje, že preklad je verný originálu a je pripravený na oficiálne použitie.

Úradný preklad je dôležitý proces, ktorý zabezpečuje, že dokumenty preložené do iného jazyka sú platné, presné a akceptovateľné pre úradné účely. Pre cudzincov žijúcich na Slovensku je úradný preklad často nevyhnutným krokom pri riešení právnych alebo administratívnych záležitostí, čím prispieva k ich integrácii a bezproblémovému fungovaniu v novom prostredí.

Benefity našich prekladov

Úradné preklady nie je možné vyhotoviť online, pretože si vyžadujú tlačenú formu, keďže sa vyhotovený preklad podľa zákona musí zviazať s originálnym dokumentom alebo jeho úradne overenou kópiou. 

Často kladené otázky

Úradne najčastejšie prekladáme nasledujúce dokumenty:

Apostila, Bankový výpis, Cestovný pas, Rodný list, Rozsudky, Úmrtný list, Výučný list, Zápisnice, Čestné prehlásenie, Diplom, Faktúra, Technický preukaz, Pracovná zmluva, Spoločenská zmluva, Sobášny list, Vysvedčenie, Výpis z registra trestov, Vodičský preukaz, Výkaz ziskov a strát, Súvaha, Uznesenie, Pracovná zmluva, Výpis z obchodného registra, Policajná správa atď.

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz