Obnovenie prechodného pobytu

Čo získate?

Cena služby

1.200 € / osoba

+ DPH, správne poplatky a preklady

Cena služby sa môže líšiť v závislosti od potreby klienta a vykonaných úkonov. Pre presnú cenu je potrebné spraviť základnú analýzu Vašej potreby.

Online formulár

Obnovenie prechodného pobytu

Končí Vám platnosť povolenia na pobyt? Je správny čas ho predĺžiť.

Obnovenie prechodného procesu je proces, ktorým si cudzinec zabezpečí na ďalšie obdobie predĺženie lehoty platnosti povolenia na pobyt. Povolenie na pobyt je cudzinec povinný obnoviť ešte pred skončením jeho platnosti*, tak aby sa mohol žiadateľ na území Slovenskej republiky zdržiavať legálne.

*V nadväznosti na ustanovenie zákona č. 404/2011 Z.z. Zákona o pobyte cudzincov podľa §131i odsek 1 platí následovné: Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), alebo ktorého platnosť by sa skončila do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

Podmienky a postup pre obnovu povolenia na pobyt sa môžu líšiť v závislosti od účelu pobytu cudzinca. Vo všeobecnosti je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty:

Cudzinec musí predložiť žiadosť o obnovu povolenia na pobyt na príslušnom úrade pre cudzineckú políciu na Slovensku. Táto žiadosť by mala byť podaná pred uplynutím platnosti existujúceho povolenia na pobyt.*

Cudzinec je zároveň povinný predložiť platný cestovný doklad a povolenie na pobyt, ktorý je potrebný na identifikáciu a preukázanie jeho totožnosti.

Cudzinec je zároveň povinný  predložiť dokumenty, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok pre obnovenie povolenia na pobyt. Tieto dokumenty môžu zahŕňať potvrdenie o zamestnaní alebo podnikateľskej činnosti, doklady o vzdelaní alebo zdravotnom poistení, a ďalšie prípadne potrebné dokumenty závislé od toho ktorého účelu pobytu.

Pri obnove povolenia na pobyt sa často vyžaduje zaplatenie administratívneho poplatku. Konkrétný poplatok k obnoveniu povolenia na pobyt Vám radi poskytneme pri našej konzultácií. Správny poplatok je vždy iný, podľa druhu a účelu pobytu.

Po predložení všetkých potrebných dokumentov a zaplatení poplatku bude žiadosť o obnovu povolenia na pobyt posúdená príslušným úradom pre cudzineckú políciu. V prípade schválenia bude cudzinec oprávnený zostať na Slovensku a dostane nové povolenie na pobyt s novou lehotou platnosti. Spravidla býva lehota dlhšia ako pri prvom pobyte. 

Je dôležité, aby cudzinec začal s procesom obnovy povolenia na pobyt dostatočne skoro pred jeho vypršaním, aby sa predišlo nelegálnemu pobytu a potenciálnym problémom s imigračnými orgánmi.

Potrebné dokumenty

Pre podanie žiadosti je nevyhnutné:

Ako Vám môžeme pomôcť?

Urýchlenie procesu

Nasmerovanie klienta kde žiadať o ktoré dokumenty, ako ich riadne opatriť potrebnou dolóžkou či ako správne dokument úradne preložiť.

Vypracovanie dokumentácie

Pripravíme Vám kompletnú zložku ktorú stačí už len podať na oddelenie cudzineckej polície.

Zabezpečenie dokumentácie z úradov

Získame všetky potrebné dokumenty, ktoré ste povinný predložiť k predĺženiu resp. obnoveniu povolenia na pobyt z príslušných úradov.

Osobná asistencia

Od podania žiadosti celý proces prevezmeme do vlastných rúk a v prípade potreby Vás náš osobný asistent prevedie počas návštevy cudzineckej polície.

Prečo si vybrať služby odborníkov?

Najčastejším problémom cudzincov pri podávaní žiadosti býva nekompletná dokumentácia, chybná, nesprávne overená či úradne zle preložená do slovenského jazyku. Ďalším problémom môže byť komunikácia s úradmi, kde častokrát prichádza ku komunikačnej bariére. My Vás počas celého procesu budeme sprevádzať a komunikovať s úradmi.

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz