Overenie pozvania

Čo získate?

Cena služby

150 EUR

+ DPH, správne poplatky

Cena služby sa môže líšiť v závislosti od potreby klienta a vykonaných úkonov. Pre presnú cenu je potrebné spraviť základnú analýzu Vašej potreby.

Online formulár

Overenie pozvania cudzinca

Čo je overenie pozvania a na čo slúži?

Overenie pozvania na Slovensko sa týka procesu, ktorým sa overuje účel a legitímnosť návštevy cudzinca na Slovensku. Tento úkon vykonáva cudzinecká polícia v mieste príslušnosti pobytu žiadateľa o overenie pozvania. To môže byť súčasťou procesu získania víza alebo povolenia na pobyt pre cudzincov, ktorí plánujú navštíviť Slovensko na určitý čas a účel, ako napríklad turistika, návšteva rodiny, obchodné stretnutia, štúdium alebo iné činnosti.

Pozvanie je podporný doklad, ktorý slúži zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky na rozhodovanie v konaní o udelení schengenského víza. Pozvanie možno nahradiť dohodou o hosťovaní (v súvislosti s prijímaním cudzincov na účely výskumu a vývoja).

Pozvanie sa podáva na úradnom tlačive, v ktorom sú uvedené údaje o pozývajúcej osobe, pozývanom cudzincovi, účel, na ktorý je cudzinec pozývaný na územie Slovenskej republiky, záväzok pozývajúcej osoby, že uhradí všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného cudzinca. 

Kto môže pozvať cudzinca (štátneho príslušníka tretej krajiny) na územie Slovenskej republiky?

  • občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
  • cudzinec s oprávneným pobytom na území Slovenskej republiky (výnimky sú upravené v § 19 ods. 2 písm. a/ zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov) 
  • právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky


Ako funguje proces overenia pozvania?

Žiadosť o overenie pozvania sa podáva osobne na oddelení cudzineckej polície miestne príslušnom podľa miesta pobytu pozývajúcej osoby. Oddelenie cudzineckej polície PZ rozhodne o overení pozvania do 15 dní od prijatia žiadosti.
Potvrdenie o overení pozvania platí 90 dní odo dňa jeho vydania.

Kedy môže byť pozvanie zamietnuté?

Oddelenie cudzineckej polície môže zamietnuť žiadosť o overenie pozvania v prípadoch, kedy zistí možné zneužitie overenia pozvania alebo v prípadoch, kedy vznikne podozrenie z potencialného narušenia bezpečnosti na území Slovenskej republiky. Stretávame sa z praxe aj s odmietnutiami, kedy žiadateľia nevedia hodnoverne preukázať vzťah medzi pozývanou osobu a žiadateľom o overenie pozvania. Teda častokrát, práve v prípadoch, kedy dochádza ku zneužitiu overenia pozvania samostnou pozývanou osobou prostredníctvom žiadateľa o overenie pozvania.

 

Potrebné dokumenty

Pre podanie žiadosti je nevyhnutné:

Ako Vám môžeme pomôcť?

Urýchlenie procesu

Nasmerovanie klienta kde žiadať o ktoré dokumenty, ako ich riadne opatriť potrebnou doložkou či ako správne dokument úradne preložiť.

Vypracovanie dokumentácie

Pripravíme Vám kompletnú zložku ktorú stačí už len podať na oddelenie cudzineckej polície.

Založenie spoločnosti alebo živnosti

Vytvoríme Vašu spoločnosť ktorej konateľom a majiteľom sa stanete v deň udelenia prechodného pobytu. Bez potreby zloženia základného imania.

Osobná asistencia

Od podania žiadosti celý proces prevezmeme do vlastných rúk a v prípade potreby Vás náš osobný asistent prevedie počas návštevy cudzineckej polície.

Prečo si vybrať služby odborníkov?

Najčastejším problémom cudzincov pri podávaní žiadosti býva nekompletná dokumentácia, chybná, nesprávne overená či úradne zle preložená do slovenského jazyku. Ďalším problémom môže byť komunikácia s úradmi, kde častokrát prichádza ku komunikačnej bariére. My Vás počas celého procesu budeme sprevádzať a komunikovať s úradmi.

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz