Zamestnanie

Čo získate?

Cena služby

1.440 € / osoba

Online formulár

prechodný pobyt zamestnanie

Prechodný pobyt - Zamestnanie

Získať pracovné povolenie pre cudzinca môže byť pre zamestnávateľov obtiažne. Naša advokátska kancelária  má v oblasti zamestnávania cudzincov niekoľkoročné skúsenosti, na túto tému sme publikovali množstvo odborných článkov. Pomôžeme aj vám. 

S klientom si odkonzultujeme ten najlepší spôsob ako zamestnať cudzinca, úzko spolupracujeme aj s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

komplexný servis súvisiaci so zamestnávaním cudzincov na Slovensku (ohlásenie voľného pracovného miesta, vypracovanie potrebných dokumentov k podaniu žiadosti o prechodný pobyt, sprevádzanie cudzinca na cudzineckej polícii, zabezpečenie úradných prekladov / apostíl / lekárskej prehliadky pre cudzinca, registrácia na poisťovni, splnenie povinností zamestnávateľa po udelelní pobytu)
právne služby pri vybavení D víz
právne služby pri zabezpečení uznania dokladu o vzdelaní (pri modrej karte)
Postup zamestnania cudzinca
ohlásenie voľného pracovného miesta zamestnávateľom na istp.sk
podanie žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania – po uplynutí 20 pracovných dní po zverejnení nahlášky voľného praocvného miesta, v prípade nedostatkovej pozície nie je potrebné dodržať túto lehotu, v prípade cudzincov s bezvízovým stykom alebo D vízami možnosť podania źiadosti o pobyt na Slovensku, v ostatných prípadoch podanie na zastupiteľskom úrade v zahraničí
rozhodnutie cudzineckej polície o pobyte trvá 90 dní (v prípade nedostatkovej pozície 30 dní)
proces pricestovania na Slovensko (získanie D víz pre občanov, ktorí nemajú bezvízový styk), prevzatie dokladu o pobyte
registrácia zamestnanca – cudzinca na zdravotnej poisťovni
uzavretie pracovnej zmluvy s cudzincom a jeho prihlásenie do zdravotnej a Sociálnej poisťovne
absolvovanie lekárskej prehliadky cudzincom, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie
nahlásenie nástupu do zamestnania príslušnému úradu práce

V prípade zamestnávania vysokokvalifikovaných zamestnancov s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním sa môže žiadať na cudzineckej polícii o udelenie modrej karty. Podmienkou zamestnávania cudzinca na tzv. modrú kartu je mesačná mzda dohodnutá vo výške najmenej 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví. 

Potrebné dokumenty

Pre podanie žiadosti je nevyhnutné:

Ako Vám môžeme pomôcť?

Urýchlenie procesu

Nasmerovanie klienta kde žiadať o ktoré dokumenty, ako ich riadne opatriť potrebnou dolóžkou či ako správne dokument úradne preložiť.

Vypracovanie dokumentácie

Pripravíme Vám kompletnú zložku ktorú stačí už len podať na oddelenie cudzineckej polície.

Komunikácia s úradom práce

Počas celého procesu budeme vo Vašom mene komunikovať so všetkými potrebnými úradmi, pripravíme pracovné pozície pre ISTP a prevedieme Vás trhom práce.

Osobná asistencia

Od podania žiadosti celý proces prevezmeme do vlastných rúk a v prípade potreby Vás náš osobný asistent prevedie počas návštevy cudzineckej polície.

Prečo si vybrať služby odborníkov?

Najčastejším problémom cudzincov pri podávaní žiadosti býva nekompletná dokumentácia, chybná, nesprávne overená či úradne zle preložená do slovenského jazyku. Ďalším problémom môže byť komunikácia s úradmi, kde častokrát prichádza ku komunikačnej bariére. My Vás počas celého procesu budeme sprevádzať a komunikovať s úradmy.

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz