Čo je Schengenský informačný systém?

Oto Kohút - konateľ spoločnosti vízum sk

Máte otázky? Zavolajte nám.

+421 910 550 005

Máte otázky? Napíšte nám.

info@vizum.sk

Vážený klienti,v tomto článku Vám prinášamé zdieľané informácie o fungovaní Schengenského informačného systému Európskej únie. V tomto článku nájdete podrobné a aktuálne informácie k dátumu vydania tohto článku. Systém spočíva v preverovaní kontrolovanej osoby alebo veci. Či má osoba alebo vec záznam a či je potrebné prijať v danom momente nejaké opatrenia. Napríklad hľadanú osobu zadržať, nezvestnej osobe poskytnúť ochranu, odcudzenú vec zaistiť a podobne. SIS je policajtom k dispozícii nielen na hraničných priechodoch ale aj vo vnútrozemí. Každú sekundu sa v tomto systéme vykoná približne 400 lustrácií. V minulom roku policajti vďaka SIS vypátrali viac ako 263-tisíc osôb a vecí. 

Každá krajina, ktorá používa SIS má zároveň zriadenú sieť policajných pracovísk – SIRENE, ktoré si vymieňajú dôležité informácie k jednotlivým prípadom záchytov osôb a vecí.

Zápis vložený do SIS jednou krajinou bude dostupný v reálnom čase vo všetkých ostatných krajinách, ktoré SIS používajú, takže zápis nájdu príslušné orgány v celej EÚ.

 

Technicky SIS tvoria tieto zložky:

 • centrálny systém,
 • národné systémy SIS vo všetkých krajinách, ktoré SIS používajú,
 • sieť medzi systémami.

Každá krajina, ktorá používa SIS, je zodpovedná za zriadenie, prevádzku a udržiavanie svojho národného systému a štruktúr. Európska komisia je zodpovedná za všeobecný dohľad, hodnotenie systému a prijímanie vykonávacích a delegovaných aktov o fungovaní SIS a SIRENE. Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) je zodpovedná za prevádzkové riadenie centrálneho systému a siete.

Krajiny využívajúce SIS

SIS sa prevádzkuje vo väčšine krajín EÚ a krajín pridružených k schengenskému priestoru (Švajčiarsko, Nórsko, Lichtenštajnsko a Island).

 

Obnovené funkcie SIS od 2023

Výmena informácií

Prostredníctvom SIS sa spoločne využívajú nové kategórie zápisov a ďalšie údaje, čím sa zabezpečujú úplnejšie a spoľahlivejšie informácie pre orgány v krajinách, ktoré SIS využívajú.

Biometria

Od marca 2023 SIS obsahuje nasledujúce typy biometrických údajov na účely potvrdenia a overenia totožnosti osôb registrovaných v systéme:

 • fotografie,
 • odtlačky dlaní,
 • odtlačky prstov,
 • stopy odtlačkov prstov,
 • stopy odtlačkov dlaní,
 • záznamy o DNA (iba v súvislosti s nezvestnými osobami).

Odtlačky prstov, odtlačky dlaní, stopy odtlačkov prstov a stopy odtlačkov dlaní sa používajú na biometrické vyhľadávanie prostredníctvom automatizovaného systému identifikácie odtlačkov prstov v SIS.

SIS zatiaľ nepoužíva technológiu rozpoznávania fotografií a vyobrazení tváre. Komisia musí poskytnúť správu o dostupnosti, pripravenosti a spoľahlivosti takejto technológie ešte pred jej možným zavedením. Komisia bude v súvislosti so správou konzultovať s Európskym parlamentom. Keď sa táto technológia do SIS zavedie, krajiny budú môcť využívať tieto nástroje na riadnych hraničných priechodoch. Potom môže Komisia prijať delegované akty, v ktorých určí ďalšie okolnosti, za ktorých možno fotografie a vyobrazenia tváre použiť na identifikáciu osôb.

Boj proti terorizmu

Vymieňa sa viac informácií o osobách a veciach zapojených do činností súvisiacich s terorizmom, čo vnútroštátnym orgánom umožňuje lepšie stíhanie a predchádzanie, pokiaľ ide o závažné trestné činy a terorizmus.

Od marca 2021 si krajiny vymieňajú „zhody“ v zápisoch v SIS týkajúcich sa trestných činov terorizmu s Europolom. Europol si prostredníctvom útvarov SIRENE s krajinami vymieňa doplňujúce informácie o zápisoch v SIS týkajúcich sa trestných činov terorizmu.

Zraniteľné osoby

Príslušné orgány môžu vydávať zápisy o nezvestných osobách, ktoré obsahujú ďalšie údaje. Do systému môžu vložiť aj preventívne zápisy s cieľom chrániť určité kategórie zraniteľných osôb (deti ohrozené únosom alebo potenciálne obete terorizmu, obchodovania s ľuďmi, rodovo motivovaného násilia alebo ozbrojených konfliktov/nepriateľských činov).

Nelegálna migrácia

Rozhodnutia o návrate sú súčasťou informácií vymieňaných v systéme s cieľom zlepšiť účinné presadzovanie týchto rozhodnutí. Krajiny musia vložiť zápisy na účely odopretia vstupu alebo pobytu o osobách, o ktorých sa zistilo, že sa v EÚ zdržiavajú nelegálne a podliehajú zákazom vstupu vydaným v súlade so smernicou o návrate.

Spolupráca medzi registračnými orgánmi sa rozšírila na registráciu lodí, lietadiel a strelných zbraní

Vnútroštátne služby zodpovedné za registráciu lodí, lietadiel a strelných zbraní môžu využívať SIS, aby skontrolovali právny stav vecí, ktoré im boli predložené na registráciu.

 • Služby registrácie lodí majú prístup len k zápisom v SIS o lodiach a lodných motoroch.
 • Služby registrácie lietadiel majú prístup len k zápisom o lietadlách a leteckých motoroch.
 • Služby registrácie strelných zbraní majú prístup len k zápisom o zadržaní na účely odovzdania alebo vydania, zápisom na účely diskrétnych, zisťovacích alebo špecifických kontrol a zápisom o strelných zbraniach na účely zaistenia alebo použitia ako dôkazu.

Lepší prístup pre agentúry EÚ

Europol má prístup ku všetkým kategóriám zápisov v SIS a s krajinami si vymieňa doplňujúce informácie o zápisoch v súvislosti s trestnými činmi v rámci jeho pôsobnosti. Zavádza sa prístup operačných tímov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž do SIS.

Plánujú sa ďalšie aktualizácie

Európsky parlament a Rada prijali 6. júla 2022 nové nariadenie, ktorým sa Europolu umožňuje navrhnúť, aby krajiny EÚ na základe informácií z tretích krajín vkladali do SIS zápisy o domnelých teroristoch a páchateľoch trestných činov. Toto nariadenie nadobudlo účinnosť 1. augusta 2022. Zavádzanie tejto novej funkcie pokračuje.
Zápisy v SIS a práva jednotlivca

Zápis v SIS obsahuje informácie o konkrétnej osobe alebo veci spolu s pokynmi pre príslušné orgány uvádzajúce, ako postupovať v prípade, že daná osoba alebo vec boli nájdené.

Špecializované národné útvary SIRENE nachádzajúce sa v každej krajine slúžia ako jednotné kontaktné miesta na výmenu dodatočných informácií a koordináciu činností súvisiacich so zápismi v SIS.

Všetky dotknuté osoby majú právo:

 • získať prístup k údajom, ktoré sa ich týkajú,
 • opraviť nepresné údaje alebo vymazať údaje nezákonne uložené v systéme.

Každý, kto je predmetom zápisov na účely návratu alebo zápisov na účely odopretia vstupu a pobytu, má právo byť o zápise informovaný.

Všetky dotknuté osoby majú právo začať konanie pred súdmi alebo príslušnými orgánmi o prístup k údajom, ich opravu alebo vymazanie, alebo o získanie náhrady za škody utrpené v dôsledku porušení zákona o ochrane údajov v ktorejkoľvek krajine, ktorá používa SIS. 

Zdroje:

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-information-system/what-sis-and-how-does-it-work_sk
https://www.facebook.com/policiaslovakia

 

európska únia

Čo je Schengenský informačný systém?

Vážený klienti,
v tomto článku Vám prinášamé zdieľané informácie o fungovaní Schengenského informačného systému Európskej únie. V tomto článku nájdete podrobné a aktuálne informácie k dátumu vydania tohto článku.
 
Systém spočíva v preverovaní kontrolovanej osoby alebo veci. Či má osoba alebo vec záznam a či je potrebné prijať v danom momente nejaké opatrenia. Napríklad hľadanú osobu zadržať, nezvestnej osobe poskytnúť ochranu, odcudzenú vec zaistiť a podobne. SIS je policajtom k dispozícii nielen na hraničných priechodoch ale aj vo vnútrozemí. Každú sekundu sa v tomto systéme vykoná približne 400 lustrácií. V minulom roku policajti vďaka SIS vypátrali viac ako 263-tisíc osôb a vecí.
 

Každá krajina, ktorá používa SIS má zároveň zriadenú sieť policajných pracovísk – SIRENE, ktoré si vymieňajú dôležité informácie k jednotlivým prípadom záchytov osôb a vecí.

Zápis vložený do SIS jednou krajinou bude dostupný v reálnom čase vo všetkých ostatných krajinách, ktoré SIS používajú, takže zápis nájdu príslušné orgány v celej EÚ.

 

 

Obnovené funkcie SIS od 2023

Výmena informácií

Prostredníctvom SIS sa spoločne využívajú nové kategórie zápisov a ďalšie údaje, čím sa zabezpečujú úplnejšie a spoľahlivejšie informácie pre orgány v krajinách, ktoré SIS využívajú.

Biometria

Od marca 2023 SIS obsahuje nasledujúce typy biometrických údajov na účely potvrdenia a overenia totožnosti osôb registrovaných v systéme:

 • fotografie,
 • odtlačky dlaní,
 • odtlačky prstov,
 • stopy odtlačkov prstov,
 • stopy odtlačkov dlaní,
 • záznamy o DNA (iba v súvislosti s nezvestnými osobami).

Odtlačky prstov, odtlačky dlaní, stopy odtlačkov prstov a stopy odtlačkov dlaní sa používajú na biometrické vyhľadávanie prostredníctvom automatizovaného systému identifikácie odtlačkov prstov v SIS.

SIS zatiaľ nepoužíva technológiu rozpoznávania fotografií a vyobrazení tváre. Komisia musí poskytnúť správu o dostupnosti, pripravenosti a spoľahlivosti takejto technológie ešte pred jej možným zavedením. Komisia bude v súvislosti so správou konzultovať s Európskym parlamentom. Keď sa táto technológia do SIS zavedie, krajiny budú môcť využívať tieto nástroje na riadnych hraničných priechodoch. Potom môže Komisia prijať delegované akty, v ktorých určí ďalšie okolnosti, za ktorých možno fotografie a vyobrazenia tváre použiť na identifikáciu osôb.

Boj proti terorizmu

Vymieňa sa viac informácií o osobách a veciach zapojených do činností súvisiacich s terorizmom, čo vnútroštátnym orgánom umožňuje lepšie stíhanie a predchádzanie, pokiaľ ide o závažné trestné činy a terorizmus.

Od marca 2021 si krajiny vymieňajú „zhody“ v zápisoch v SIS týkajúcich sa trestných činov terorizmu s Europolom. Europol si prostredníctvom útvarov SIRENE s krajinami vymieňa doplňujúce informácie o zápisoch v SIS týkajúcich sa trestných činov terorizmu.

Zraniteľné osoby

Príslušné orgány môžu vydávať zápisy o nezvestných osobách, ktoré obsahujú ďalšie údaje. Do systému môžu vložiť aj preventívne zápisy s cieľom chrániť určité kategórie zraniteľných osôb (deti ohrozené únosom alebo potenciálne obete terorizmu, obchodovania s ľuďmi, rodovo motivovaného násilia alebo ozbrojených konfliktov/nepriateľských činov).

Nelegálna migrácia

Rozhodnutia o návrate sú súčasťou informácií vymieňaných v systéme s cieľom zlepšiť účinné presadzovanie týchto rozhodnutí. Krajiny musia vložiť zápisy na účely odopretia vstupu alebo pobytu o osobách, o ktorých sa zistilo, že sa v EÚ zdržiavajú nelegálne a podliehajú zákazom vstupu vydaným v súlade so smernicou o návrate.

Spolupráca medzi registračnými orgánmi sa rozšírila na registráciu lodí, lietadiel a strelných zbraní

Vnútroštátne služby zodpovedné za registráciu lodí, lietadiel a strelných zbraní môžu využívať SIS, aby skontrolovali právny stav vecí, ktoré im boli predložené na registráciu.

 • Služby registrácie lodí majú prístup len k zápisom v SIS o lodiach a lodných motoroch.
 • Služby registrácie lietadiel majú prístup len k zápisom o lietadlách a leteckých motoroch.
 • Služby registrácie strelných zbraní majú prístup len k zápisom o zadržaní na účely odovzdania alebo vydania, zápisom na účely diskrétnych, zisťovacích alebo špecifických kontrol a zápisom o strelných zbraniach na účely zaistenia alebo použitia ako dôkazu.

Lepší prístup pre agentúry EÚ

Europol má prístup ku všetkým kategóriám zápisov v SIS a s krajinami si vymieňa doplňujúce informácie o zápisoch v súvislosti s trestnými činmi v rámci jeho pôsobnosti. Zavádza sa prístup operačných tímov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž do SIS.

Plánujú sa ďalšie aktualizácie

Európsky parlament a Rada prijali 6. júla 2022 nové nariadenie, ktorým sa Europolu umožňuje navrhnúť, aby krajiny EÚ na základe informácií z tretích krajín vkladali do SIS zápisy o domnelých teroristoch a páchateľoch trestných činov. Toto nariadenie nadobudlo účinnosť 1. augusta 2022. Zavádzanie tejto novej funkcie pokračuje.
Zápisy v SIS a práva jednotlivca

Zápis v SIS obsahuje informácie o konkrétnej osobe alebo veci spolu s pokynmi pre príslušné orgány uvádzajúce, ako postupovať v prípade, že daná osoba alebo vec boli nájdené.

Špecializované národné útvary SIRENE nachádzajúce sa v každej krajine slúžia ako jednotné kontaktné miesta na výmenu dodatočných informácií a koordináciu činností súvisiacich so zápismi v SIS.

Všetky dotknuté osoby majú právo:

 • získať prístup k údajom, ktoré sa ich týkajú,
 • opraviť nepresné údaje alebo vymazať údaje nezákonne uložené v systéme.

Každý, kto je predmetom zápisov na účely návratu alebo zápisov na účely odopretia vstupu a pobytu, má právo byť o zápise informovaný.

Všetky dotknuté osoby majú právo začať konanie pred súdmi alebo príslušnými orgánmi o prístup k údajom, ich opravu alebo vymazanie, alebo o získanie náhrady za škody utrpené v dôsledku porušení zákona o ochrane údajov v ktorejkoľvek krajine, ktorá používa SIS. 

Zdroje:

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-information-system/what-sis-and-how-does-it-work_sk
https://www.facebook.com/policiaslovakia

 

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz