Zmena zákona o pobyte cudzincov od 15.07.2024

Oto Kohút - konateľ spoločnosti vízum sk

Máte otázky? Zavolajte nám.

+421 910 550 005

Máte otázky? Napíšte nám.

info@vizum.sk

Vážení klienti, 
v nadväznosti na nadchádzajúce zmeny v zákone o pobyte cudzincov platné od 15.07.2024 prinášame článok o najdôležitejších zmenách v zákone č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov. O niektorých zmenách v tomto zákone sme Vás informovali už v prechádzajúcich článkoch. Tie najzásadnejšie prinášame nižšie.

Článok bol aktualizovaný dňa 08.07.2024.

Najzásadnejšou zmenou v prípade žiadosti o prechodný pobyt je najmä preukazovanie finančného zabezpečenia pobytu alebo podnikateľskej činnosti, ktoré zákon upravuje z preukázania potvrdenia o aktuálnom zostatku na účte, zmenou na výpis z bankovej inštitúcie za posledné tri mesiace. Táto zmena sa týka každého druhu pobytu, kde sa pred novelizáciou zákona vyžadovalo aktuálne potvrdenie o zostatku na účte. Teda cudzinecká polícia bude sledovať účelovosť žiadosti, resp. zamedzí zneužívaniu konkrétnych druhov pobytov, kde častokrát štátny príslušníci tretej krajiny vykonali vklad na svoj bankový účet v Slovenskej republike, požiadali o vydanie dokladu o zostatku na účte a následne nedisponovali žiadnou finančnou hotovosťou na svojom bankovom účte, čo je samozrejme v rozpore so zákonom.

V prípade prechodného pobytu na zamestnanie bude o potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta žiadať zamestnávateľ na 21 pracovný deň od podania nahlášky voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrad práce rozhodne do 15 pracovných dní a uchádzač o zamestnanie bude mať 90 dní na podanie žiadosti o udelenie pobytu. Zároveň bude môcť začať pracovať ihneď po podaní úplnej žiadosti o pobyt.

Najdôležitejšie úpravy a doplnenia zákonu o pobyte cudzincov

 • Štátný príslušník tretej krajiny, ktorý má záujem žiadať v Slovenskej republike o udelenie prechodného pobytu za účelom podnikania nebude môcť požiadať o národné vízum pred udelením tohto pobytu. V tomto zmysle, musí najskôr požiadať o prechodný pobyt prostredníctvom zastupiteľského úradu, až následne môže požiadať o národné vízum.
 • Čestné vyhlásenia budú môcť byť podpísané priamo na cudzineckej polícii bez potreby úradného overenia.
 • Pri všetkých druhoch pobytu sa ďalej nebude vyžadovať na preukázanie finančného zabezpečenia pobytu Potvrdenie o zostatku na účte v banke, ale Výpis z účtu v banke za posledné tri mesiace.
 • O národné vízum bude môcť požiadať štátný príslušník tretej krajiny už len na určenom zastupiteľskom úrade s teritoriálnou príslušnosťou v bydlisku žiadateľa alebo u externého vízoveho partnera, ktorého určuje Ministerstvo zahraničných vecí.
 • Platnosť prechodného pobytu, ktorá by sa inak predĺžila až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie neplatí v prípade, ak štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bola zamietnutá žiadosť o obnovenie pobytu.


§ 15 Národné vízum

V prípade žiadosti o národné vízum od 15.07.2024 nebude viac možné požiadať o vízum v súvislosti s udelením prechodného pobytu na podnikanie. Teda v tomto prípade, bude potrebné najskôr požiadať o udelenie prechodného pobytu na podnikanie a následne po jeho schválení bude môcť štátný príslušník tretej krajiny požiadať o toto národné vízum v súvislosti s udeleným pobytom v Slovenskej republike.

(1) Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny môže byť udelené národné vízum, ak
a) je to potrebné v súvislosti s udeleným pobytom v Slovenskej republike,
b) je to potrebné v súvislosti s podaním žiadosti o udelenie pobytu podľa tohto zákona; to neplatí, ak ide o podanie žiadosti o prechodný pobyt podľa § 22 (účel podnikania),
c) je starší ako 15 rokov a je prijatý na jazykové vzdelávanie v jazykovej škole32a) v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne,
d) je to v záujme Slovenskej republiky, alebo
e) je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv.

§ 17 Konanie o udelení národného víza

Od 15.07.2024 bude môcť žiadateľ o národné vízum podať žiadosť len na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom má bydlisko, alebo prostredníctvom externého poskytovateľa služieb určeného ministerstvom zahraničných vecí pre štát, v ktorom má bydlisko; ak nie je takýto zastupiteľský úrad alebo externý poskytovateľ služieb, alebo v prípadoch hodných osobitného zreteľa, určí ministerstvo zahraničných vecí po dohode s ministerstvom vnútra iný zastupiteľský úrad alebo externého poskytovateľa služieb, na ktorom štátny príslušník tretej krajiny podá žiadosť o udelenie národného víza.

Zároveň, ak štátny príslušník tretej krajiny nepredloží k žiadosti o udelenie národného víza všetky náležitosti 13 podľa prvej vety, zastupiteľský úrad alebo ministerstvo vnútra žiadosť o udelenie národného víza neprijme a poskytne mu písomnú informáciu o tom, ktoré doklady musí k žiadosti o udelenie národného víza doložiť, aby sa jeho žiadosť prijala.

Medzi dôvody, pri ktorých môže zastupiteľský úrad zamietnuť žiadosť o národné vízum pribudli nasledovné vety:
b) je dôvodné podozrenie, že účel pobytu deklarovaný štátnym príslušníkom tretej krajiny nezodpovedá skutočnému účelu pobytu,
c) je to v zahraničnopolitickom záujme Slovenskej republiky,

Podľa Odseku 11 zapíše zastupiteľský úrad do udeleného národného víza aj názov a IČO zamestnávateľa, ku ktorému žiadateľ o udelenie prechodného pobytu predložil doklady podľa § 23.

§ 19 Pozvanie

Zásadná zmena pri overení pozvania sa týka najmä preukázania schopnosti uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny. Zákon upravuje preukazovanie finančného a hmotného zabezpečenia z pôvodného potvrdenia o zostatku na účte pozývajúcej osoby na výpis z účtu za posledné tri mesiace vedenom v banke. Teda zmena už ďalej nesleduje len aktuálny zostatok na účte v čase jeho vydania, ale pohyby, ktoré preukazujú, či pozývajúca osoba skutočne disponuje prostriedkami k pozvaniu cudzinca.

§ 23 Prechodný pobyt na zamestnanie

Novela zákona ruší nasledovnú vetu pri zamestnávaní školených pracovníkov:

 1. je zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily, a má podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania spolu so všetkými náležitosťami podľa § 32 na to isté pracovné miesto;50) to neplatí, ak počas konania o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania štátny príslušník tretej krajiny zmenil v žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania zamestnávateľa alebo zamestnanie,

§ 31 Žiadosť o udelenie prechodného pobytu

Najzásadnejšou zmenou v prípade žiadosti o prechodný pobyt je najmä preukazovanie finančného zabezpečenia pobytu alebo podnikateľskej činnosti, ktoré zákon upravuje z preukázania potvrdenia o aktuálnom zostatku na účte, zmenou na výpis z bankovej inštitúcie za posledné tri mesiace. Táto zmena sa týka každého druhu pobytu, kde sa pred novelizáciou zákona vyžadovalo aktuálne potvrdenie o zostatku na účte. Teda cudzinecká polícia bude sledovať účelovosť žiadosti, resp. zamedzí zneužívaniu konkrétnych druhov pobytov, kde častokrát štátny príslušníci tretej krajiny vykonali vklad na svoj bankový účet v Slovenskej republike a následne nedisponovali žiadnou finančnou hotovosťou na svojom bankovom účte, čo je samozrejme v rozpore so zákonom.

Od 15.07.2024 bude môcť požiadať o udelenie pobytu štátny príslušník tretej krajiny len v prípade, ak mú národné vízum bolo udelené v súvislosti s konkrétnym účelom pobytu.

Žiadosť o zmenu účelu pobytu si nemôže podať žiadateľ ak:

 • má menej ako dva roky prechodný pobyt na zamestnanie a chce žiadať o prechodný pobyt za účelom podnikania
 • má udelený prechodný pobyt za účelom sezónneho zamestnania
 • má udelený pobyt za účelom štúdia, to neplatí ak úspešne vykonal záverečnú alebo maturitnú skúšku v rámci štúdia na strednej škole v Slovenskej republike
 • má udelený pobyt za účelom štúdia, to neplatí ak štátny príslušník tretej krajiny riadne skončil štúdium na strednej škole v Slovenskej republike alebo získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa,

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 1 však zastupiteľský úrad alebo policajný útvar neprijme len vtedy, ak štátny príslušník tretej krajiny nepredloží platný cestovný doklad, alebo ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nedoručil zastupiteľskému úradu alebo policajnému útvaru potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, alebo ak od vydania takého potvrdenia uplynulo viac ako 90 dní.

Ku žiadosti sa od 15.07.2024 bude prikladať iba jedna aktuálna farebná fotografia.

Predloženie podnikateľského zámeru musí byť na základe vzoru, ktorý je zverejnený na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

§ 33 Rozhodovanie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu

Pri žiadosti o udelenie prechodného pobytu na podnikanie zákon dopĺňa posúdenie podnikateľského zámeru o zákonnú lehotu vydania stanoviska Ministerstva hospodárstva, ku prínosu pre hospodárske záujmy Slovenskej republiky, podľa predchádzajúcej vety do 60 dní od doručenia žiadosti.

Zároveň však pri podanej žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účelom zamestnania nebude ďalej vyžadovať stanovisko Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ku možnosti obsadenia voľného pracovného miesta do siedmich dní.

Ďalej sa dopĺňa Odsek 6, tohto zákona o nasledovné dôvody pri zamietnutí žiadosti.
Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak:

 • existuje dôvodné podozrenie, že štátny príslušník tretej krajiny nebude vedieť plniť účel pobytu,
 • ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 22 po tom, čo jeho predchádzajúci pobyt podľa § 22 zanikol z dôvodu podľa § 35 písm. b) alebo písm. c) a obchodná spoločnosť alebo družstvo, v mene ktorého koná alebo konal, nedosiahla zisk po zdanení vo výške podľa § 34 ods. 7; to neplatí, ak medzi zánikom prechodného pobytu a podaním novej žiadosti o prechodný pobyt uplynulo viac ako dvanásť mesiacov

Zákon ďalej upravuje lehoty pre rozhodnutie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu:

 • prechodný pobyt na zamestnanie, do 60 dní
 • prechodný pobyt na zamestnanie, ak ide o zamestnanie s nedostatkom pracovnej sily v kraji, do 30 dní
 • prechodný pobyt na podnikanie, ak ide o realizáciu inovatívneho projektu, do 30 dní
 • ak ide o zlúčenie rodiny s držiteľom modrej karty, do 30 dní
 • ak ide o zlúčenie rodiny, do 30 dní ak tieto žiadosti boli podané súbežne

Ďalej zákon taxatívne vymedzuje oznámenie o udelení pobytu z písomného oznámenia na listinné alebo elektronické.

§ 34 Obnovenie prechodného pobytu

V prípade obnovenia povolenia na pobyt môže účastník konania predložiť žiadosť nekompletnú, avšak je povinný doložiť všetky náležitosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, inak policajný útvar konanie zastaví, voči ktorého rozhodnutiu sa nebude možné odvolať.

Ak žiada účastník konania o obnovenie prechodného pobytu na podnikanie, je povinný predložiť potvrdenie, že voči nemu nie sú evidované nedoplatky voči daňovému a colnému úradu, či nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení. To neplatí však svoje pohľadávky uhradí do 20 dní od podania žiadosti.

§ 36 Zrušenie prechodného pobytu

Dopĺňa sa Odsek 1, Policajný útvar zruší prechodný pobyt, ak:

 • štátny príslušník tretej krajiny v súvislosti so zabezpečením ubytovania počas platného pobytu alebo finančného zabezpečenia pobytu na území Slovenskej republiky uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo predložil falošné alebo pozmenené doklady,
 • štátny príslušník tretej krajiny neplní účel alebo nemôže plniť účel, na ktorý mu bol udelený prechodný pobyt alebo
 • štátny príslušník tretej krajiny porušil podmienku podľa § 21 ods. 3.

§ 37 Modrá karta

Od 15.07.2024 bude môcť požiadať o vydanie modrej karty na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania žiadateľ s vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa.

Upravuje sa dĺžka udelenia modrej karty z pôvodných 4 rokov na 5 rokov.

Ďalej zákon upravuje povinnosť poskytnúť z 1,5 násobku priemernej mesačnej mzdy podľa štatistického úradu na 1,2 násobok priemernej mesačnej mzdy za kvartál v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Ku zmenám v súvislosti s Modrou kartou budeme vydávať osobitný článok.

§ 59

Zmena Odseku 5. povoľuje štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podnikať, ak má udelené dočasné útočisko na území Slovenskej republiky.

§ 115 Povinnosti niektorých právnických osôb a fyzických osôb

(5) Zamestnávateľ je povinný do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru:

 • nenastúpenie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelené národné vízum podľa § 15 ods. 1 písm. d) alebo štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23, ak vydal písomný prísľub na zamestnanie, a
 • skončenie pracovného pomeru štátneho príslušníka tretej krajiny, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelené národné vízum podľa § 15 ods. 1 písm. d) alebo štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23.

§ 121 Bezúhonnosť

V odôvodnených prípadoch môže policajný útvar prijať k žiadosti o udelenie pobytu doklad o bezúhonnosti, ktorý je starší ako 90 dní, ak obdobie medzi vydaním dokladu o bezúhonnosti štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho príchodom na územie Slovenskej republiky nie je dlhšie ako 90 dní. ; ministerstvo vnútra môže v odôvodnených prípadoch akceptovať doklad o bezúhonnosti starší ako 90 dní.

§ 125

(7) Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo zašlú nesúhlasné stanovisko podľa odseku 6 najmä v prípade, ak disponujú poznatkami, že štátny príslušník tretej krajiny predstavuje bezpečnostné riziko.

(8) Za bezpečnostné riziko podľa odseku 7 sa považuje skutočnosť, že štátny príslušník tretej krajiny je vedený na zozname sankcionovaných osôb, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné sankcie vyhlásené predpismi o medzinárodných sankciách alebo je dôvodné podozrivý z vykonávania aktivít na úseku

 • nelegálnej migrácie alebo vybavovania účelových pobytov,
 • činnosti proti ekonomickým záujmom Slovenskej republiky,
 • činnosti proti hospodárskym záujmom Slovenskej republiky,
 • nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi,
 • organizovanej trestnej činnosti,
 • obchodovania s ľuďmi,
 • falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky,
 • nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami,
 • porušovania predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami,
 • spolupráce s cudzou mocou,
 • porušovania sankčných opatrení,
 • činnosti ohrozujúcej ústavné zriadenie, územnú celistvosť a zvrchovanosť Slovenskej republiky,
 • činnosti smerujúcej proti bezpečnosti Slovenskej republiky,
 • terorizmu vrátane informácií o účasti na terorizme, jeho financovaní alebo podporovaní a kybernetického terorizmu,
 • politického extrémizmu a náboženského extrémizmu, extrémizmu prejavujúceho sa násilným spôsobom a v škodlivom sektárskom zoskupení,
 • škodlivej aktivity a ohrozenia v kybernetickom priestore, ak ohrozujú obranu a obranyschopnosť Slovenskej republiky,
 • radikalizácie skupiny osôb alebo jednotlivcov,
 • iného ohrozovania strategických bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky.

§ 131k  Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

Platnosť prechodného pobytu, ktorá by sa inak predĺžila až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie neplatí v prípade, ak štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bola zamietnutá žiadosť o obnovenie pobytu.

Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „mimoriadna situácia“), sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie.; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého žiadosť o obnovenie prechodného pobytu bola zamietnutá.

§ 131l Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2024

Konania podľa tohto zákona začaté pred 1. júlom 2024 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2024; podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. júla 2024 sa dokončia len vtedy, ak je to pre osobu priaznivejšie.

Zmena zákona o pobyte cudzincov od 15.07.2024

Zmena zákona o pobyte cudzincov od 15.07.2024

Vážení klienti, 
v nadväznosti na nadchádzajúce zmeny v zákone o pobyte cudzincov platné od 15.07.2024 prinášame článok o najdôležitejších zmenách v zákone č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov. O niektorých zmenách v tomto zákone sme Vás informovali už v prechádzajúcich článkoch. Tie najzásadnejšie prinášame nižšie.

Článok bol aktualizovaný dňa 08.07.2024.

Najzásadnejšou zmenou v prípade žiadosti o prechodný pobyt je najmä preukazovanie finančného zabezpečenia pobytu alebo podnikateľskej činnosti, ktoré zákon upravuje z preukázania potvrdenia o aktuálnom zostatku na účte, zmenou na výpis z bankovej inštitúcie za posledné tri mesiace. Táto zmena sa týka každého druhu pobytu, kde sa pred novelizáciou zákona vyžadovalo aktuálne potvrdenie o zostatku na účte. Teda cudzinecká polícia bude sledovať účelovosť žiadosti, resp. zamedzí zneužívaniu konkrétnych druhov pobytov, kde častokrát štátny príslušníci tretej krajiny vykonali vklad na svoj bankový účet v Slovenskej republike, požiadali o vydanie dokladu o zostatku na účte a následne nedisponovali žiadnou finančnou hotovosťou na svojom bankovom účte, čo je samozrejme v rozpore so zákonom.

V prípade prechodného pobytu na zamestnanie bude o potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta žiadať zamestnávateľ na 21 pracovný deň od podania nahlášky voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrad práce rozhodne do 15 pracovných dní a uchádzač o zamestnanie bude mať 90 dní na podanie žiadosti o udelenie pobytu. Zároveň bude môcť začať pracovať ihneď po podaní úplnej žiadosti o pobyt.

Najdôležitejšie úpravy a doplnenia zákonu o pobyte cudzincov

 • Štátný príslušník tretej krajiny, ktorý má záujem žiadať v Slovenskej republike o udelenie prechodného pobytu za účelom podnikania nebude môcť požiadať o národné vízum pred udelením tohto pobytu. V tomto zmysle, musí najskôr požiadať o prechodný pobyt prostredníctvom zastupiteľského úradu, až následne môže požiadať o národné vízum.
 • Čestné vyhlásenia budú môcť byť podpísané priamo na cudzineckej polícii bez potreby úradného overenia.
 • Pri všetkých druhoch pobytu sa ďalej nebude vyžadovať na preukázanie finančného zabezpečenia pobytu Potvrdenie o zostatku na účte v banke, ale Výpis z účtu v banke za posledné tri mesiace.
 • O národné vízum bude môcť požiadať štátný príslušník tretej krajiny už len na určenom zastupiteľskom úrade s teritoriálnou príslušnosťou v bydlisku žiadateľa alebo u externého vízoveho partnera, ktorého určuje Ministerstvo zahraničných vecí.
 • Platnosť prechodného pobytu, ktorá by sa inak predĺžila až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie neplatí v prípade, ak štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bola zamietnutá žiadosť o obnovenie pobytu.


§ 15 Národné vízum

V prípade žiadosti o národné vízum od 15.07.2024 nebude viac možné požiadať o vízum v súvislosti s udelením prechodného pobytu na podnikanie. Teda v tomto prípade, bude potrebné najskôr požiadať o udelenie prechodného pobytu na podnikanie a následne po jeho schválení bude môcť štátný príslušník tretej krajiny požiadať o toto národné vízum v súvislosti s udeleným pobytom v Slovenskej republike.

(1) Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny môže byť udelené národné vízum, ak
a) je to potrebné v súvislosti s udeleným pobytom v Slovenskej republike,
b) je to potrebné v súvislosti s podaním žiadosti o udelenie pobytu podľa tohto zákona; to neplatí, ak ide o podanie žiadosti o prechodný pobyt podľa § 22 (účel podnikania),
c) je starší ako 15 rokov a je prijatý na jazykové vzdelávanie v jazykovej škole32a) v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne,
d) je to v záujme Slovenskej republiky, alebo
e) je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv.

§ 17 Konanie o udelení národného víza

Od 15.07.2024 bude môcť žiadateľ o národné vízum podať žiadosť len na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom má bydlisko, alebo prostredníctvom externého poskytovateľa služieb určeného ministerstvom zahraničných vecí pre štát, v ktorom má bydlisko; ak nie je takýto zastupiteľský úrad alebo externý poskytovateľ služieb, alebo v prípadoch hodných osobitného zreteľa, určí ministerstvo zahraničných vecí po dohode s ministerstvom vnútra iný zastupiteľský úrad alebo externého poskytovateľa služieb, na ktorom štátny príslušník tretej krajiny podá žiadosť o udelenie národného víza.

Zároveň, ak štátny príslušník tretej krajiny nepredloží k žiadosti o udelenie národného víza všetky náležitosti 13 podľa prvej vety, zastupiteľský úrad alebo ministerstvo vnútra žiadosť o udelenie národného víza neprijme a poskytne mu písomnú informáciu o tom, ktoré doklady musí k žiadosti o udelenie národného víza doložiť, aby sa jeho žiadosť prijala.

Medzi dôvody, pri ktorých môže zastupiteľský úrad zamietnuť žiadosť o národné vízum pribudli nasledovné vety:
b) je dôvodné podozrenie, že účel pobytu deklarovaný štátnym príslušníkom tretej krajiny nezodpovedá skutočnému účelu pobytu,
c) je to v zahraničnopolitickom záujme Slovenskej republiky,

Podľa Odseku 11 zapíše zastupiteľský úrad do udeleného národného víza aj názov a IČO zamestnávateľa, ku ktorému žiadateľ o udelenie prechodného pobytu predložil doklady podľa § 23.

§ 19 Pozvanie

Zásadná zmena pri overení pozvania sa týka najmä preukázania schopnosti uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny. Zákon upravuje preukazovanie finančného a hmotného zabezpečenia z pôvodného potvrdenia o zostatku na účte pozývajúcej osoby na výpis z účtu za posledné tri mesiace vedenom v banke. Teda zmena už ďalej nesleduje len aktuálny zostatok na účte v čase jeho vydania, ale pohyby, ktoré preukazujú, či pozývajúca osoba skutočne disponuje prostriedkami k pozvaniu cudzinca.

§ 23 Prechodný pobyt na zamestnanie

Novela zákona ruší nasledovnú vetu pri zamestnávaní školených pracovníkov:

 1. je zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily, a má podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania spolu so všetkými náležitosťami podľa § 32 na to isté pracovné miesto;50) to neplatí, ak počas konania o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania štátny príslušník tretej krajiny zmenil v žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania zamestnávateľa alebo zamestnanie,

§ 31 Žiadosť o udelenie prechodného pobytu

Najzásadnejšou zmenou v prípade žiadosti o prechodný pobyt je najmä preukazovanie finančného zabezpečenia pobytu alebo podnikateľskej činnosti, ktoré zákon upravuje z preukázania potvrdenia o aktuálnom zostatku na účte, zmenou na výpis z bankovej inštitúcie za posledné tri mesiace. Táto zmena sa týka každého druhu pobytu, kde sa pred novelizáciou zákona vyžadovalo aktuálne potvrdenie o zostatku na účte. Teda cudzinecká polícia bude sledovať účelovosť žiadosti, resp. zamedzí zneužívaniu konkrétnych druhov pobytov, kde častokrát štátny príslušníci tretej krajiny vykonali vklad na svoj bankový účet v Slovenskej republike a následne nedisponovali žiadnou finančnou hotovosťou na svojom bankovom účte, čo je samozrejme v rozpore so zákonom.

Od 15.07.2024 bude môcť požiadať o udelenie pobytu štátny príslušník tretej krajiny len v prípade, ak mú národné vízum bolo udelené v súvislosti s konkrétnym účelom pobytu.

Žiadosť o zmenu účelu pobytu si nemôže podať žiadateľ ak:

 • má menej ako dva roky prechodný pobyt na zamestnanie a chce žiadať o prechodný pobyt za účelom podnikania
 • má udelený prechodný pobyt za účelom sezónneho zamestnania
 • má udelený pobyt za účelom štúdia, to neplatí ak úspešne vykonal záverečnú alebo maturitnú skúšku v rámci štúdia na strednej škole v Slovenskej republike
 • má udelený pobyt za účelom štúdia, to neplatí ak štátny príslušník tretej krajiny riadne skončil štúdium na strednej škole v Slovenskej republike alebo získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa,

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 1 však zastupiteľský úrad alebo policajný útvar neprijme len vtedy, ak štátny príslušník tretej krajiny nepredloží platný cestovný doklad, alebo ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nedoručil zastupiteľskému úradu alebo policajnému útvaru potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, alebo ak od vydania takého potvrdenia uplynulo viac ako 90 dní.

Ku žiadosti sa od 15.07.2024 bude prikladať iba jedna aktuálna farebná fotografia.

Predloženie podnikateľského zámeru musí byť na základe vzoru, ktorý je zverejnený na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

§ 33 Rozhodovanie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu

Pri žiadosti o udelenie prechodného pobytu na podnikanie zákon dopĺňa posúdenie podnikateľského zámeru o zákonnú lehotu vydania stanoviska Ministerstva hospodárstva, ku prínosu pre hospodárske záujmy Slovenskej republiky, podľa predchádzajúcej vety do 60 dní od doručenia žiadosti.

Zároveň však pri podanej žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účelom zamestnania nebude ďalej vyžadovať stanovisko Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ku možnosti obsadenia voľného pracovného miesta do siedmich dní.

Ďalej sa dopĺňa Odsek 6, tohto zákona o nasledovné dôvody pri zamietnutí žiadosti.
Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak:

 • existuje dôvodné podozrenie, že štátny príslušník tretej krajiny nebude vedieť plniť účel pobytu,
 • ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 22 po tom, čo jeho predchádzajúci pobyt podľa § 22 zanikol z dôvodu podľa § 35 písm. b) alebo písm. c) a obchodná spoločnosť alebo družstvo, v mene ktorého koná alebo konal, nedosiahla zisk po zdanení vo výške podľa § 34 ods. 7; to neplatí, ak medzi zánikom prechodného pobytu a podaním novej žiadosti o prechodný pobyt uplynulo viac ako dvanásť mesiacov

Zákon ďalej upravuje lehoty pre rozhodnutie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu:

 • prechodný pobyt na zamestnanie, do 60 dní
 • prechodný pobyt na zamestnanie, ak ide o zamestnanie s nedostatkom pracovnej sily v kraji, do 30 dní
 • prechodný pobyt na podnikanie, ak ide o realizáciu inovatívneho projektu, do 30 dní
 • ak ide o zlúčenie rodiny s držiteľom modrej karty, do 30 dní
 • ak ide o zlúčenie rodiny, do 30 dní ak tieto žiadosti boli podané súbežne

Ďalej zákon taxatívne vymedzuje oznámenie o udelení pobytu z písomného oznámenia na listinné alebo elektronické.

§ 34 Obnovenie prechodného pobytu

V prípade obnovenia povolenia na pobyt môže účastník konania predložiť žiadosť nekompletnú, avšak je povinný doložiť všetky náležitosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, inak policajný útvar konanie zastaví, voči ktorého rozhodnutiu sa nebude možné odvolať.

Ak žiada účastník konania o obnovenie prechodného pobytu na podnikanie, je povinný predložiť potvrdenie, že voči nemu nie sú evidované nedoplatky voči daňovému a colnému úradu, či nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení. To neplatí však svoje pohľadávky uhradí do 20 dní od podania žiadosti.

§ 36 Zrušenie prechodného pobytu

Dopĺňa sa Odsek 1, Policajný útvar zruší prechodný pobyt, ak:

 • štátny príslušník tretej krajiny v súvislosti so zabezpečením ubytovania počas platného pobytu alebo finančného zabezpečenia pobytu na území Slovenskej republiky uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo predložil falošné alebo pozmenené doklady,
 • štátny príslušník tretej krajiny neplní účel alebo nemôže plniť účel, na ktorý mu bol udelený prechodný pobyt alebo
 • štátny príslušník tretej krajiny porušil podmienku podľa § 21 ods. 3.

§ 37 Modrá karta

Od 15.07.2024 bude môcť požiadať o vydanie modrej karty na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania žiadateľ s vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa.

Upravuje sa dĺžka udelenia modrej karty z pôvodných 4 rokov na 5 rokov.

Ďalej zákon upravuje povinnosť poskytnúť z 1,5 násobku priemernej mesačnej mzdy podľa štatistického úradu na 1,2 násobok priemernej mesačnej mzdy za kvartál v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Ku zmenám v súvislosti s Modrou kartou budeme vydávať osobitný článok.

§ 59

Zmena Odseku 5. povoľuje štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podnikať, ak má udelené dočasné útočisko na území Slovenskej republiky.

§ 115 Povinnosti niektorých právnických osôb a fyzických osôb

(5) Zamestnávateľ je povinný do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru:

 • nenastúpenie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelené národné vízum podľa § 15 ods. 1 písm. d) alebo štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23, ak vydal písomný prísľub na zamestnanie, a
 • skončenie pracovného pomeru štátneho príslušníka tretej krajiny, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelené národné vízum podľa § 15 ods. 1 písm. d) alebo štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23.

§ 121 Bezúhonnosť

V odôvodnených prípadoch môže policajný útvar prijať k žiadosti o udelenie pobytu doklad o bezúhonnosti, ktorý je starší ako 90 dní, ak obdobie medzi vydaním dokladu o bezúhonnosti štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho príchodom na územie Slovenskej republiky nie je dlhšie ako 90 dní. ; ministerstvo vnútra môže v odôvodnených prípadoch akceptovať doklad o bezúhonnosti starší ako 90 dní.

§ 125

(7) Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo zašlú nesúhlasné stanovisko podľa odseku 6 najmä v prípade, ak disponujú poznatkami, že štátny príslušník tretej krajiny predstavuje bezpečnostné riziko.

(8) Za bezpečnostné riziko podľa odseku 7 sa považuje skutočnosť, že štátny príslušník tretej krajiny je vedený na zozname sankcionovaných osôb, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné sankcie vyhlásené predpismi o medzinárodných sankciách alebo je dôvodné podozrivý z vykonávania aktivít na úseku

 • nelegálnej migrácie alebo vybavovania účelových pobytov,
 • činnosti proti ekonomickým záujmom Slovenskej republiky,
 • činnosti proti hospodárskym záujmom Slovenskej republiky,
 • nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi,
 • organizovanej trestnej činnosti,
 • obchodovania s ľuďmi,
 • falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky,
 • nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami,
 • porušovania predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami,
 • spolupráce s cudzou mocou,
 • porušovania sankčných opatrení,
 • činnosti ohrozujúcej ústavné zriadenie, územnú celistvosť a zvrchovanosť Slovenskej republiky,
 • činnosti smerujúcej proti bezpečnosti Slovenskej republiky,
 • terorizmu vrátane informácií o účasti na terorizme, jeho financovaní alebo podporovaní a kybernetického terorizmu,
 • politického extrémizmu a náboženského extrémizmu, extrémizmu prejavujúceho sa násilným spôsobom a v škodlivom sektárskom zoskupení,
 • škodlivej aktivity a ohrozenia v kybernetickom priestore, ak ohrozujú obranu a obranyschopnosť Slovenskej republiky,
 • radikalizácie skupiny osôb alebo jednotlivcov,
 • iného ohrozovania strategických bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky.

§ 131k  Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

Platnosť prechodného pobytu, ktorá by sa inak predĺžila až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie neplatí v prípade, ak štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bola zamietnutá žiadosť o obnovenie pobytu.

Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „mimoriadna situácia“), sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie.; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého žiadosť o obnovenie prechodného pobytu bola zamietnutá.

§ 131l Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2024

Konania podľa tohto zákona začaté pred 1. júlom 2024 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2024; podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. júla 2024 sa dokončia len vtedy, ak je to pre osobu priaznivejšie.

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz