Zrušenie mimoriadnej situácie COVID-19

Oto Kohút - konateľ spoločnosti vízum sk

Máte otázky? Zavolajte nám.

+421 910 550 005

Máte otázky? Napíšte nám.

info@vizum.sk

Vážení klienti,

Úrad vlády Slovenskej republiky dňa 11.09.2023 schválil zrušenie mimoriadnej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19, ktorý ukončí ku dňu 15.09.2023 o 6:00. Na základe tejto skutočnosti skončí platnosť prechodného ustanovenia §131i Z.z. 404/2011 zákona o pobyte cudzincov. Aktuálne však naďalej ostáva v platnosti prechodné ustanovenie §131k Z.z. 404/2011 zákona o pobyte cudzincov spojeným s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. 

Na základe uvedeného ukončenia mimoriadnej situácie tak bude mať cudzinecká polícia priestor na riešenie situácie s enormným množstvom nelegálnych migrantov prichádzajúcich z iných krajín ako je Sýria, kde aktuálne prebieha vojna.

Premiér Odór už v auguste avizoval, že je snaha o zrušenie mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19. Upozorňoval však, že sa treba zaoberať naviazanosťou niektorých opatrení na mimoriadny stav pre koronavírus, prípadne ich presunúť na druhý mimoriadny stav. V pondelok (11. 9.) deklaroval, že opatrenia, ktoré sú určené na pomoc občanom, sa nerušia.

Nižšie prikladáme aktuálne znenie dotknutého zákona. Predpokladáme však, že dôjde zároveň aj k zmene a presunu niektorých mimoriadných ustanovení zákona a zostane tak zachovaná platnosť predlženia lehoty na podanie žiadosti o obnovenie pobytu a podobne. O konkrétných zmenách v zákone Vás budeme včas informovať.

§ 131i

 

Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

 

(1) Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), alebo ktorého platnosť by sa skončila do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

 

(2) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý legálne vstúpil na územie Slovenskej republiky a nemá udelený pobyt podľa tohto zákona, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.

 

(3) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa počas krízovej situácie zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, môže podať žiadosť o obnovenie prechodného pobytu alebo žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas na zastupiteľskom úrade.

 

(4) Policajný útvar môže prijať k žiadosti o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu doklady podľa § 32 ods. 2, § 34 ods. 3, § 45 ods. 3, § 47 ods. 3, § 53 ods. 3 alebo § 59 ods. 3 staršie ako 90 dní, ak v čase krízovej situácie, pre ktorú nemohol štátny príslušník tretej krajiny podať žiadosť o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu, neboli staršie ako 90 dní a do podania žiadosti o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu nedošlo k vycestovaniu štátneho príslušníka tretej krajiny z územia Slovenskej republiky.

 

(5) Lehota podľa § 36 ods. 3 a § 41 ods. 3 sa predlžuje o obdobie trvania krízovej situácie.

 

(6) Lehoty podľa § 32 ods. 9 a 10, § 38 ods. 8 a 9, § 45 ods. 4, § 47 ods. 5, § 70 ods. 9, § 71 ods. 8, § 111 ods. 1 písm. g), i), n), p), q) a t), § 111 ods. 3, 4 a ods. 7, § 112 ods. 1 písm. c), e), k), a l) a § 112 ods. 2 písm. a), d), f), l) a m) neplynú do odvolania krízovej situácie.

 

(7) Povinnosti podľa § 61a ods. 4, § 62 ods. 3 a § 83 ods. 1 neplatia do odvolania krízovej situácie.

 

(8) Do lehôt podľa § 35 písm. a) a § 49 písm. a) sa nezapočítava obdobie trvania krízovej situácie.

 

(9) Výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení sa odkladá počas trvania krízovej situácie. Tento odklad nie je dôvodom na prepustenie zo zaistenia podľa § 90 ods. 2 písm. b) prvého bodu.

 

(10) Ministerstvo vnútra môže odpustiť aj zmeškanie inej lehoty podľa tohto zákona ako podľa odseku 6, ak uplynula počas trvania krízovej situácie.

 

(11) Podmienky uvedené v § 34 ods. 6 a 7 sa neuplatnia, ak štátny príslušník tretej krajiny preukazuje splnenie podmienok podľa § 34 ods. 6 alebo 7 za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, počas ktorého trvala krízová situácia, ak štátny príslušník tretej krajiny predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že jeho podnikateľská činnosť bola ovplyvnená trvaním krízovej situácie počas predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

§ 131k

 

Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

 

(1) Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „mimoriadna situácia“), sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie. V súvislosti s predĺžením platnosti pobytu podľa predchádzajúcej vety vydá policajný útvar so súhlasom ministerstva vnútra na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny doklad o pobyte s platnosťou určenou konkrétnym dátumom, ak je to potrebné na vykonávanie účelu pobytu.104)

 

(2) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý si na policajnom útvare podal žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 31 ods. 3 alebo trvalého pobytu podľa § 44 ods. 1, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o tejto žiadosti.

 

(3) Ministerstvo vnútra môže v odôvodnených prípadoch odpustiť zmeškanie lehoty alebo predĺžiť lehotu podľa tohto zákona, ak uplynula počas trvania mimoriadnej situácie.

 

(4) Počas mimoriadnej situácie sa na rozhodovanie nevzťahujú lehoty podľa § 33 ods. 8, § 34 ods. 16, § 38 ods. 11, § 40 ods. 7, § 45 ods. 9, § 47 ods. 6, § 53 ods. 6, § 59 ods. 7 a § 62 ods. 4 ani lehoty podľa osobitného predpisu.105)

 

(5) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko na území Slovenskej republiky, hlási zmenu adresy svojho pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni podľa osobitného predpisu;106) § 111 ods. 3 sa nepoužije. Pri hlásení zmeny adresy svojho pobytu predloží ohlasovni doklad o pobyte a doklad o zabezpečení ubytovania podľa § 122 ods. 1 alebo iný doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania.

 

(6) Ohlasovňa na základe hlásenia podľa odseku 5

 

a) bezodkladne zaznamená do informačného systému Policajného zboru údaje o hlásení pobytu a vydá cudzincovi nový doklad o pobyte, ak má zabezpečený priamy vstup do tohto informačného systému, alebo

 

b) vykoná záznam o zmene adresy pobytu v predloženom doklade o pobyte a následne bezodkladne doručí údaje o hlásení zmeny adresy pobytu príslušnému policajnému útvaru podľa miesta pobytu cudzinca.

 

(7) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý počas mimoriadnej situácie vstúpil na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu, môže požiadať o návrat do domovského štátu v rámci asistovaného dobrovoľného návratu.

 

(8) Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý počas mimoriadnej situácie vstúpil na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu a nemá vlastný cestovný doklad, môže policajný útvar na účel vycestovania vydať cudzinecký pas.

Zdroj: TASR; minv.sk; SSVPL.sk

covid 19 ukončenie mimoriadnej situácie

Zrušenie mimoriadnej situácie COVID-19

Vážení klienti,

Úrad vlády Slovenskej republiky dňa 11.09.2023 schválil zrušenie mimoriadnej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19, ktorý ukončí ku dňu 15.09.2023 o 6:00. Na základe tejto skutočnosti skončí platnosť prechodného ustanovenia §131i Z.z. 404/2011 zákona o pobyte cudzincov. Aktuálne však naďalej ostáva v platnosti prechodné ustanovenie §131k Z.z. 404/2011 zákona o pobyte cudzincov spojeným s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. 

Na základe uvedeného ukončenia mimoriadnej situácie tak bude mať cudzinecká polícia priestor na riešenie situácie s enormným množstvom nelegálnych migrantov prichádzajúcich z iných krajín ako je Sýria, kde aktuálne prebieha vojna.

Premiér Odór už v auguste avizoval, že je snaha o zrušenie mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19. Upozorňoval však, že sa treba zaoberať naviazanosťou niektorých opatrení na mimoriadny stav pre koronavírus, prípadne ich presunúť na druhý mimoriadny stav. V pondelok (11. 9.) deklaroval, že opatrenia, ktoré sú určené na pomoc občanom, sa nerušia.

Nižšie prikladáme aktuálne znenie dotknutého zákona. Predpokladáme však, že dôjde zároveň aj k zmene a presunu niektorých mimoriadných ustanovení zákona a zostane tak zachovaná platnosť predlženia lehoty na podanie žiadosti o obnovenie pobytu a podobne. O konkrétných zmenách v zákone Vás budeme včas informovať.

§ 131i

 

Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

 

(1) Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), alebo ktorého platnosť by sa skončila do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

 

(2) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý legálne vstúpil na územie Slovenskej republiky a nemá udelený pobyt podľa tohto zákona, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.

 

(3) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa počas krízovej situácie zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, môže podať žiadosť o obnovenie prechodného pobytu alebo žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas na zastupiteľskom úrade.

 

(4) Policajný útvar môže prijať k žiadosti o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu doklady podľa § 32 ods. 2, § 34 ods. 3, § 45 ods. 3, § 47 ods. 3, § 53 ods. 3 alebo § 59 ods. 3 staršie ako 90 dní, ak v čase krízovej situácie, pre ktorú nemohol štátny príslušník tretej krajiny podať žiadosť o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu, neboli staršie ako 90 dní a do podania žiadosti o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu nedošlo k vycestovaniu štátneho príslušníka tretej krajiny z územia Slovenskej republiky.

 

(5) Lehota podľa § 36 ods. 3 a § 41 ods. 3 sa predlžuje o obdobie trvania krízovej situácie.

 

(6) Lehoty podľa § 32 ods. 9 a 10, § 38 ods. 8 a 9, § 45 ods. 4, § 47 ods. 5, § 70 ods. 9, § 71 ods. 8, § 111 ods. 1 písm. g), i), n), p), q) a t), § 111 ods. 3, 4 a ods. 7, § 112 ods. 1 písm. c), e), k), a l) a § 112 ods. 2 písm. a), d), f), l) a m) neplynú do odvolania krízovej situácie.

 

(7) Povinnosti podľa § 61a ods. 4, § 62 ods. 3 a § 83 ods. 1 neplatia do odvolania krízovej situácie.

 

(8) Do lehôt podľa § 35 písm. a) a § 49 písm. a) sa nezapočítava obdobie trvania krízovej situácie.

 

(9) Výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení sa odkladá počas trvania krízovej situácie. Tento odklad nie je dôvodom na prepustenie zo zaistenia podľa § 90 ods. 2 písm. b) prvého bodu.

 

(10) Ministerstvo vnútra môže odpustiť aj zmeškanie inej lehoty podľa tohto zákona ako podľa odseku 6, ak uplynula počas trvania krízovej situácie.

 

(11) Podmienky uvedené v § 34 ods. 6 a 7 sa neuplatnia, ak štátny príslušník tretej krajiny preukazuje splnenie podmienok podľa § 34 ods. 6 alebo 7 za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, počas ktorého trvala krízová situácia, ak štátny príslušník tretej krajiny predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že jeho podnikateľská činnosť bola ovplyvnená trvaním krízovej situácie počas predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

§ 131k

 

Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

 

(1) Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „mimoriadna situácia“), sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie. V súvislosti s predĺžením platnosti pobytu podľa predchádzajúcej vety vydá policajný útvar so súhlasom ministerstva vnútra na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny doklad o pobyte s platnosťou určenou konkrétnym dátumom, ak je to potrebné na vykonávanie účelu pobytu.104)

 

(2) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý si na policajnom útvare podal žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 31 ods. 3 alebo trvalého pobytu podľa § 44 ods. 1, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o tejto žiadosti.

 

(3) Ministerstvo vnútra môže v odôvodnených prípadoch odpustiť zmeškanie lehoty alebo predĺžiť lehotu podľa tohto zákona, ak uplynula počas trvania mimoriadnej situácie.

 

(4) Počas mimoriadnej situácie sa na rozhodovanie nevzťahujú lehoty podľa § 33 ods. 8, § 34 ods. 16, § 38 ods. 11, § 40 ods. 7, § 45 ods. 9, § 47 ods. 6, § 53 ods. 6, § 59 ods. 7 a § 62 ods. 4 ani lehoty podľa osobitného predpisu.105)

 

(5) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko na území Slovenskej republiky, hlási zmenu adresy svojho pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni podľa osobitného predpisu;106) § 111 ods. 3 sa nepoužije. Pri hlásení zmeny adresy svojho pobytu predloží ohlasovni doklad o pobyte a doklad o zabezpečení ubytovania podľa § 122 ods. 1 alebo iný doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania.

 

(6) Ohlasovňa na základe hlásenia podľa odseku 5

 

a) bezodkladne zaznamená do informačného systému Policajného zboru údaje o hlásení pobytu a vydá cudzincovi nový doklad o pobyte, ak má zabezpečený priamy vstup do tohto informačného systému, alebo

 

b) vykoná záznam o zmene adresy pobytu v predloženom doklade o pobyte a následne bezodkladne doručí údaje o hlásení zmeny adresy pobytu príslušnému policajnému útvaru podľa miesta pobytu cudzinca.

 

(7) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý počas mimoriadnej situácie vstúpil na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu, môže požiadať o návrat do domovského štátu v rámci asistovaného dobrovoľného návratu.

 

(8) Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý počas mimoriadnej situácie vstúpil na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu a nemá vlastný cestovný doklad, môže policajný útvar na účel vycestovania vydať cudzinecký pas.

Zdroj: TASR; minv.sk; SSVPL.sk

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz