Zmena zákona o pobyte cudzincov č. 404/2011

Oto Kohút - konateľ spoločnosti vízum sk

Máte otázky? Zavolajte nám.

+421 910 550 005

Máte otázky? Napíšte nám.

info@vizum.sk

Vážení klienti, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje o aktuálnych zmenách v zákone o pobyte cudzincov č. 404/2011. Viac informácií Vám poskytujeme prostredníctvom zdieľadej tlačovej správy nižšie. Slovensko zosúlaďuje legislatívu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1883 z 20. októbra 2021 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania. Návrh novelizácie zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v stredu 27. marca 2024 na rokovanie kabinetu predložil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Pre výkon vykvalifikovaného zamestnania bude postačujúce vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, pri vybraných zamestnaniach z oblasti informačných a komunikačných technológií budú postačovať vyššie odborné zručnosti, ktoré sa preukazujú odbornou praxou vykonávanou vo vysokokvalifikovanom zamestnaní. Obdobie, na ktoré sa vydáva potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, sa predlžuje  zo 4 na 5 rokov. Modrá karta Európskej únie je prechodným pobytom oprávňujúcim štátneho príslušníka tretej krajiny vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať na území Slovenskej republiky na účel výkonu vysokokvalifikovaného zamestnania, vycestovať z územia Slovenskej republiky a opätovne vstúpiť na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bola vydaná. Rozširujú sa aj  definície situácií, v ktorých môže byť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny odopretý vstup alebo pobyt na území Slovenskej republiky. V tejto súvislosti sa  explicitne uvádzajú prípady, kedy sa príslušník tretej krajiny vráti, resp. nevráti do svojej domovskej krajiny alebo iného členského štátu po vydaní rozhodnutia o administratívnom vyhostení. Napríklad vtedy, ak nebude možné jednoznačne zistiť totožnosť nelegálneho migranta. V súvislosti s riešením nelegálnej migrácie sa pri predvedení cudzinca navrhuje zaviesť oprávnenia policajta vykonať prehliadku telefónu, telekomunikačného, audiovizuálneho alebo obdobného zariadenia alebo elektronického nosiča, ktoré má cudzinec pri sebe, a to  s cieľom čo najrýchlejšie zistiť jeho totožnosť a štátnu príslušnosť. Novelou sa tiež:
  • ustanovuje príslušnosť ministerstva vnútra na uznávanie cestovných dokladov iných štátov sveta,
  • ukladá povinnosť štátnym príslušníkom tretích krajín preukázať sa aj pri vycestovaní z územia SR platným cestovným dokladom rovnako ako pri vstupe na naše územie,
  • navrhujú nové dôvody na neudelenie národného víza,
  • zavádza možnosť podať žiadosť o udelenie národného víza aj prostredníctvom externého poskytovateľa služieb. 
Navrhované zmeny sú súčasťou širšieho úsilia o aktualizáciu a zefektívnenie migračnej a vízovej politiky Slovenskej republiky. Cieľom je zlepšiť kontrolu nad migráciou a zároveň uľahčiť procesy pre legálnych migrantov a návštevníkov z tretích krajín.
Vláda schválila zmeny v zákone o pobyte cudzincov

Zmena zákona o pobyte cudzincov č. 404/2011

Vážení klienti, 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje o aktuálnych zmenách v zákone o pobyte cudzincov č. 404/2011. Viac informácií Vám poskytujeme prostredníctvom zdieľadej tlačovej správy nižšie.

Slovensko zosúlaďuje legislatívu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1883 z 20. októbra 2021 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania. Návrh novelizácie zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v stredu 27. marca 2024 na rokovanie kabinetu predložil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok

Pre výkon vykvalifikovaného zamestnania bude postačujúce vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, pri vybraných zamestnaniach z oblasti informačných a komunikačných technológií budú postačovať vyššie odborné zručnosti, ktoré sa preukazujú odbornou praxou vykonávanou vo vysokokvalifikovanom zamestnaní.

Obdobie, na ktoré sa vydáva potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, sa predlžuje  zo 4 na 5 rokov

Modrá karta Európskej únie je prechodným pobytom oprávňujúcim štátneho príslušníka tretej krajiny vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať na území Slovenskej republiky na účel výkonu vysokokvalifikovaného zamestnania, vycestovať z územia Slovenskej republiky a opätovne vstúpiť na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bola vydaná.

Rozširujú sa aj  definície situácií, v ktorých môže byť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny odopretý vstup alebo pobyt na území Slovenskej republiky.
V tejto súvislosti sa  explicitne uvádzajú prípady, kedy sa príslušník tretej krajiny vráti, resp. nevráti do svojej domovskej krajiny alebo iného členského štátu po vydaní rozhodnutia o administratívnom vyhostení. Napríklad vtedy, ak nebude možné jednoznačne zistiť totožnosť nelegálneho migranta. 

V súvislosti s riešením nelegálnej migrácie sa pri predvedení cudzinca navrhuje zaviesť oprávnenia policajta vykonať prehliadku telefónu, telekomunikačného, audiovizuálneho alebo obdobného zariadenia alebo elektronického nosiča, ktoré má cudzinec pri sebe, a to  s cieľom čo najrýchlejšie zistiť jeho totožnosť a štátnu príslušnosť.

Novelou sa tiež:

  • ustanovuje príslušnosť ministerstva vnútra na uznávanie cestovných dokladov iných štátov sveta,
  • ukladá povinnosť štátnym príslušníkom tretích krajín preukázať sa aj pri vycestovaní z územia SR platným cestovným dokladom rovnako ako pri vstupe na naše územie,
  • navrhujú nové dôvody na neudelenie národného víza,
  • zavádza možnosť podať žiadosť o udelenie národného víza aj prostredníctvom externého poskytovateľa služieb.

Navrhované zmeny sú súčasťou širšieho úsilia o aktualizáciu a zefektívnenie migračnej a vízovej politiky Slovenskej republiky. Cieľom je zlepšiť kontrolu nad migráciou a zároveň uľahčiť procesy pre legálnych migrantov a návštevníkov z tretích krajín.

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz